สนธิสัญญากรุงเทพฯ (แก้ความกำกวม)

สนธิสัญญากรุงเทพฯ อาจหมายถึง