สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สทม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เป็นสถาบันในกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทบาท ภาระหน้าที่ ในการดำเนินการวิจัย การฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ และผลงานวิจัย รวมทั้ง การให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นถึงปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการสถาบันคนปัจจุบัน คือ รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษHuman Resources Institute,
Thammasat University
ที่อยู่ศูนย์ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วันก่อตั้ง16 ธันวาคม พ.ศ. 2524
ผู้อำนวยการรศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
วารสารวารสารทรัพยากรมนุษย์
เว็บไซต์http://www.hri.tu.ac.th

วัตถุประสงค์ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์แก้ไข

 1. เพื่อศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วกัน
 3. เพื่อจัดให้มีการศึกษาในระดับสูงในลักษณะสาขาวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมด้านต่าง ๆแก้ไข

 1. งานวิจัยและคลังข้อมูล
 2. งานสัมมนาและเผยแพร่
 3. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
 4. งานให้คำปรึกษา
 5. งานที่ปรึกษาและพัฒนาระบบงาน
 6. งานโครงการสมาชิกสถาบันทรัพยากรมนุษย์
 7. งานโครงการพัฒนา Webpage

รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยแก้ไข

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ริเริ่ม รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2550 โดยจะจัดให้มีการมอบรางวัลนี้เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อยกย่องนักทรัพยากรมนุษย์ตัวอย่างของประเทศซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและสังคม พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์สู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การและประเทศ ในปีแรกได้จัดพิธีมอบรางวัลนี้แก่นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จำนวน 45 ท่าน ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำซำ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2552 สถาบันทรัพยากรมนุษย์กำหนดที่จะจัดพิธีมอบรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยครั้ง ที่ 2 โดยจะมีการมอบรางวัลแก่นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นอีก 55 ท่าน เพื่อมีนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นครบ 100 ท่านตามโครงการที่วางไว้

ผู้อำนวยการสถาบันแก้ไข

นับแต่มีการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ถึงปัจจุบัน มีผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 6 คน คือ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (พฤศจิกายน 2524 - มกราคม 2539)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (มกราคม 2539 - เมษายน 2541)
 3. รองศาสตราจารย์ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข (กรกฎาคม 2541 – กรกฎาคม 2547)
 4. รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร (กรกฎาคม – ธันวาคม 2547)
 5. รองศาสตราจารย์ ไว จามรมาน (มกราคม 2548 – สิงหาคม 2554)
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร (กันยายน 2548 – สิงหาคม 2557 )
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ( กันยายน 2557 – ปัจจุบัน)

โครงสร้างของสถาบันทรัพยากรมนุษย์แก้ไข

สถาบันฯ มีโครงสร้างการบริหารตามแนวทางโครงสร้างสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการสถาบันฯ มีเลขานุการสถาบันฯ ดูแลรับผิดชอบ แบ่งงานเป็น 2 งาน โดยมีหัวหน้างานดูแล คือ
  1. งานบริหารและธุรการ ซึ่งประกอบด้วย 6 หน่วยงานย่อย ได้แก่ หน่วยสารบรรณและงานพิมพ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยพัสดุ อาคาร และสถานที่ และ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โดยมีภาระงานในการบริหารและดำเนินงานในภารกิจของสถาบันฯ ตามขอบเขตภาระหน้าที่ขององค์การ
  2. งานบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 6 หน่วยงานย่อย ได้แก่ หน่วยฝึกอบรมและสัมมนา หน่วยที่ปรึกษาและพัฒนาระบบงาน หน่วยเผยแพร่ข้อมูลสมาชิก หน่วยบริการงานวิจัย หน่วยคลังข้อมูล และหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมีภาระงานในการให้บริการสังคมด้านการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ การให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบงานแก่หน่วยงานภายนอก การเปิดรับสมาชิกและเผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยแก่สมาชิกทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ
 2. ฝ่ายวิจัย มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยดูแลรับผิดชอบ การรับมอบหมายงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสถาบัน มีภาระงานในการดำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการวิจัยในประเทศและการวิจัยระหว่างประเทศ

สถาบันฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 18 คน เป็นข้าราชการ จำนวน 14 คน พนักงานตำแหน่งนักวิจัย 1 คน และลูกจ้างประจำ 3 คน ในจำนวนนี้มีนักวิจัย 4 คน

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ข่าวสาร เอกสารการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มากมาย และหลากหลาย จึงได้จัดตั้งโครงการสมาชิกสถาบันทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวางแผน และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน โดยรับสมัครสมาชิกเป็นรายปีจากฝ่ายบุคคล และฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป

สถาบันฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่สมาชิกทุก ๆ 2 เดือน ได้แก่ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ จดหมายข่าวสถาบัน และคำปรึกษาแนะนำทางด้านข้อมูล การวางแผน รวมทั้งข่าวสารกิจกรรมของสถาบันฯ ปัจจุบันสถาบันฯ มีสมาชิกอยู่มากกว่า 150 ราย

อ้างอิงแก้ไข