สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดตั้งเพื่อพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเป็นหน่วยงานในการวิจัย เผยแพร่ถ่ายทอดวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่างนี้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษRegional Center of Geo-Informatic and Space Technology, Lower Northern Region
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง30 ตุลาคม พ.ศ. 2544
ผู้อำนวยการผศ.วิชาญ อมรากุล
วารสารจดหมายข่าวสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
สถานปฏิบัติอาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์http://www.cgistln.nu.ac.th/index.html

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อให้บริการด้านการให้ความรู้ฝึกอบรมสัมนาพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน บริการข้อมูลการวิจัย และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดพะเยา จึงมีโครงการจัดตั้ง "ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยศูนย์แห่งนี้เป็น 1 ใน 5 ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศไทย และสภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติให้ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 100 (1/2545) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง"[1]

สถาบันที่ตกลงร่วมมือทางวิชาการแก้ไข

 
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก้ไข

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในส่วนภูมิภาคในประเทศไทย มีดังนี้

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก กับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร อันได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

การบริหารส่วนงานราชการแก้ไข

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะผู้บริหารดังนี้

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนึ่งได้มีการแบ่งส่วนงานราชการออกเป็นส่วน ดังนี้

 • ฝ่ายงานบริหารและธุรการ
 • ฝ่ายงานการเงินและพัสดุ
 • ฝ่ายงานแผนและนโยบาย
 • ฝ่ายงานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
 • ฝ่ายงานระบบคอมพิวเตอร์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข