สงครามแปซิฟิก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สงครามแปซิฟิก เป็นสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิก อาจหมายถึง