ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
National Metal and Materials Technology Center
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 กันยายน พ.ศ. 2529
สำนักงานใหญ่114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • จุลเทพ ขจรไชยกูล, ผู้อำนวยการ
  • อารี ธนบุญสมบัติ, รองผู้อำนวยการ
  • กฤษดา ประภากร, รองผู้อำนวยการ
  • ดุษฎี เสียมหาญ, รองผู้อำนวยการ
เว็บไซต์www.mtec.or.th

อ้างอิง

แก้