ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของหญิงและชายในการพัฒนาประเทศ โดยเป็นหน่วยงานสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษCentre of Gender Studies
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง20 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ผู้อำนวยการผศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
เว็บไซต์www.nu.ac.th/office/gentle

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรจุแผนโครงการจัดตั้งศูนย์สตรีและเด็กศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับการอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) นั้น

พ.ศ. 2540 ได้มีการจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 34/2540 วันที่ 20 ตุลาคม 2540 โดยผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์สตรีและเด็กศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร" เป็น "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อมีบทบาทให้ศูนย์ปฏิบัติภารกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะแรกการตั้งแต่ให้ ดร.สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2542 ต่อมาได้แต่งตั้ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และแต่งตั้ง ผศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มีบทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนาความเสมอภาคในหญิงและชาย โดยประสานการจัดบริการชุมชนร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยขอบข่ายงานครอบคลุมงานด้านการพัฒนา การป้องกันการแก้ไขปัญหาและการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้างของชุมชนและสังคมและกลุ่มชนทุกระดับ ถึงผลที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ภาพที่เป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ

การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย จะเป็นไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้ การสัมมนาและฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางจดหมายข่าวและจุลสาร การจัดบริการให้คำปรึกษา การประชุมทางวิชาการ และการจัดระบบและการบริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

การบริหารงานส่วนราชการแก้ไข

เป็นหน่วยงานสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร และแบ่งหน่วยงานออกเป็นดังตอไปนี้

  • ฝ่ายงานบริหาร
  • ฝ่ายงานบริการวิชาการ
  • ฝ่ายงานวิจัย

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข