ศาสตรนิพนธ์

ศาสตรนิพนธ์ (Treatise) หมายถึงสัมพันธสาร (discourse) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เขียนขึ้นอย่างเป็นระบบ ปกติจะมีความยาวค่อนข้างมาก

ศาสตรนิพนธ์ที่มีคุณค่าแก้ไข

เขียนโดยนักปรัชญาแก้ไข

ที่รู้จักโดยทั่วแก้ไข

เศรษฐศาสตร์แก้ไข

สถาปัตยกรรมแก้ไข