ศาสตรนิพนธ์ (Treatise) หมายถึงสัมพันธสาร (discourse) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เขียนขึ้นอย่างเป็นระบบ ปกติจะมีความยาวค่อนข้างมาก

ศาสตรนิพนธ์ที่มีคุณค่า แก้

เขียนโดยนักปรัชญา แก้

ที่รู้จักโดยทั่ว แก้

เศรษฐศาสตร์ แก้

สถาปัตยกรรม แก้