ศาสดาในศาสนาอิสลาม

[1]บรรดาศาสดาจะได้รัการนับถือและให้เกียรติยกย่องจากชาวมุสลิมเนื่องจากพวกท่านเป็นผู้ที่ได้รับวิวรณ์
(วะฮีย์)จากพระผู้เป็นเจ้า,ชาวมุสลิมจะเรียกพวกท่านว่า (นบี-ศาสดา)หรือ (ระซูล-ศาสนทูต)

ตารางรายชื่อศาสดาที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแก้ไข

รายชื่อในตารางนี้อ้างอิงจากโองการต่างๆจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยยกรายชื่อที่ระบุตำแหน่งการเป็นศาสดา,ศาสนทูตหรือผู้ที่มีตำแหน่งอิมามัต-ผู้นำและผู้ที่มีคัมภีร์,หรือกลุ่มชนที่มีการกล่าวถึงการมีบทบัญญัติทางศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าไว้แก่พวกเขา,ซึ่งอาจมีบางรายชื่อที่ตกหล่นไปบ้าง.

จากบทสรุปของการค้นคว้าสามารถกล่าวได้ว่า การไม่ได้ระบุชื่อและตำแหน่งการเป็นศาสดาไว้ในคัมภีรือัลกุรอานก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นศาสดาเสมอไป

เช่นเดียวกันจากการที่นิกายชีอะฮ์ยอมรับในเรื่องของตำแหน่งอิมามัตแต่เนื่องจากรายชื่อของพวกท่านไม่ได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานจึงจะไม่ยกรายชื่อบรรดาอิมามเหล่านั้นไว้ในตารางนี้.[ต้องการอ้างอิง]เตารอต

ศาสดาและศาสนทูตในคัมภีรือัลกุรอาน
ชื่อ นบี-ศาสดา ราะซูล-ศาสนทูต อิมาม คัมภีร์ เผ่าพันธ์ ชะรีอะฮ์-บทบัญญัติทางศาสนา
อิดรีส ศาสดา
นูฮ์ ศาสดา ศาสนทูต เผ่านูฮ์ มีบทบัญญัติ
ฮูด ศาสนทูต เผ่าอ๊าด
ศอและฮ์ ศาสนทูต
คัมภีร์

ซิกร์

เผ่าซะมู๊ด
อิบรอฮีม ศาสดา ศาสนทูต  อิมาม ศุฮุฟ  ชนเผ่า

อิบรอฮีม

มีบทบัญญัติ
ลูตฺ ศาสดา ศาสนทูต เผ่าลูต
ิสมาอีล ศาสดา ศาสนทูต
ิซฮาก ศาดส อิมาม
ะอฺกูบ ศาสดา อิมาม
ศาดา
อัยยูบ ศาสดา
ชุอัยบ์ ศาสนทูต
มูซา ศาสดา ศาสนทูต เผ่าฟิรอูน

(ฟาโรห์)

ารูน ศาสดา
ซุลกิฟล์
าวุด ศาสดา ซะบู๊ร
ุไลมาน ศาสดา
อิลยาซ ศาสดา ศาสนทูต เผ่า อิยาซ
อัลยะอซ์ ศาสดา
อะซีร ศาสดา
อิสมาอีล ศาสดา
ยุนุซ ศาสดา ศาสนทูต เผ่านูฮ์
ักกะรียา ศาสดา
ยะฮ์ยา  ศาสดา
อีซา ศาสดา ศาสนทูต อินญีล
เผ่าบนีอิสรอีล มีบทบัญญัติ
ุฮัมมหัด ศาสดา ศาสนทูต อัลกุรอาน ประชาชาติทั้งหมด มีบทบัญญัติ

ดูเพิ่มแก้ไข

ศาสนทูต  -เราะซูล

อ้างอิงแก้ไข

  1. เตารอต