วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี[1] อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) , อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และอดีตอธิบดีอธิบดีกรมพลศึกษา[2]

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Master of Agriculture (Agricultural Education) จาก University of the Philippines ปริญญาโท ด้านการเกษตร, UTCC MINI MBA รุ่นที่ 5 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ได้เข้ารับราชการการโดยดำรงตำแหน่งระดับสูงต่าง ๆ อาทิ รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา , ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , อธิบดีกรมพลศึกษา , เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ได้เข้ารับตำแหน่งพิเศษต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบาย การบริหารจัดการ และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ , ข้าราชการบำนาญ , ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสับปะรดไทย , กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับดำรงตำแหน่ง เป็น อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/013/2.PDF
  2. [http://www.cc.rmutt.ac.th/images/stories/2554/01/10.pdf ประวัติผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี][ลิงก์เสีย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๔, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2010-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เก็บถาวร 2021-10-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖