วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  เป็นวิทยาลัยด้านคหกรรมและศิลปกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
คติพจน์ประพฤติดี มีวินัย ใช้ปัญญา
ประเภทอาชีวะ สังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนาพ.ศ. 2444
ที่ตั้ง
377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์www.swbvc.ac.th
ตราประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประวัติ แก้ไข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เดิมคือ "โรงเรียนเสาวภา" จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระนามเดิม พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนสำหรับสตรี และพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่อโรงเรียน ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา” แต่เดิมเปิดสอนวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูครศิลปหัตถกรรมเป็นปีแรก ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเป็นวิทยาเขตในส่วนสถาบันการอาชีวศึกษามหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

การจัดการศึกษา แก้ไข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาดำเนินการทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 10 แผนกวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขางานวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานการออกแบบ
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขางานศิลปหัตถกรรม
 • สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานการพิมพ์สกรีน
 • สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ แก้ไข

 • ระดับ ปวช. - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี แก้ไข

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training: DVT) เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยสถานศึกษาจะเน้นการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสถานประกอบการจะเน้นการฝึกทักษะอาชีพการปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ นักศึกษาในระบบทวิภาคี จะมีระยะเวลาการฝึกอาชีพเป็นเวลาครึ่งหลักสูตร แต่นักเรียนนักศึกษาปกติจะฝึกงาน 1 ภาคเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาทวิภาคีจะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการอีกด้วย

ทุนการศึกษา แก้ไข

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ทุนมูลนิธิเสาวภา
 • ทุนสหกรณ์วิทยาลัย
 • ทุนบริจาคจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
 • ทุนบริจาคจากบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึษา

การเดินทาง แก้ไข

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ 2,3,6,7ก,8,9,42,47,53,82,ปอ73,ปอ73ก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข