วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Architecture, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านสถาปัตยกรรม โดยแยกออกมาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Architecture,
Suansunandha Rajabhat University
สถาปนา28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-160-1565, 1561
โทรสาร 02-160-1562
สี  สีน้ำตาล
เว็บไซต์https://ca.ssru.ac.th/th

ประวัติ

แก้

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นชอบให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดตั้งเป็น "วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์" เดิมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต่อมา ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้ารับมอบทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ งบประมาณ รายได้ บุคลากร นักศึกษา กรอบอัตรากำลัง และภาระงานในส่วนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้นสังกัดเดิม การยกฐานะจากสาขาวิชาเป็นวิทยาลัยจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าไปยืนในวงการสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ “นักศึกษาไปคุยกับคนที่เรียนสถาปัตย์ด้วยกันได้ เขาก็จะกล้าบอกได้ว่าอยู่วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ มีศักดิ์ศรีเท่ากัน ทำให้ชัดเจนขึ้นถึงความเป็นสถาปัตยกรรม”[1]

แนวคิดอาจารย์สอนต่อการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยฯ

ตนเห็นด้วยเพราะศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ควรจะต้องแยกออกมาเป็นวุฒิเดียวทั้งคณะไม่ใช่แบบว่าคณะเดียวแต่หลายวุฒิ และวุฒิของแต่ละสาขามันก็ไม่เหมือนกัน”

— อาจารย์ พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ : กล่าว

แนวคิดผู้เรียนต่อการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยฯ

“ตอนแรกก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงมันเร็วมาก เพราะว่าพึ่งมีกัน 3 รุ่น แต่ก็ดีใจที่ได้เป็น พอเราได้เป็นวิทยาลัยฯ เองแล้ว ทำให้เราได้มีอะไรที่เป็นของตัวเอง มีอิสระมากขึ้น แต่ในส่วนของห้องเรียนเราไม่พอ การที่จะหมุดเวียนเรียนมันยากมาก ในแต่ละชั้นปีต้องใช้ห้องเรียนทั้งวัน ก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วย”

— นางสาวโยษิตา กิ่งมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ : กล่าว

การเรียนการสอน

แก้

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ใช้ "ตำหนักพิศมัยพิมลสัตย์" เป็นสำนักงานคณบดี และใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คืออาคาร 5 เป็นห้องเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัญลักษณ์

แก้

หลักสูตรการศึกษา

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
  • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
  • สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
- -

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้