วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: College of Arts, Media and Technology) มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับเทียบเท่ากับคณะ[1]

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อย่อวิทยาลัยสื่อ / CAMT(แค้มท์)
คติพจน์วิทยาลัยนวัตกรรมความรู้
“College for Knowledge Workers’ Innovation”
สถาปนา23 สิงหาคม พ.ศ. 2546 (20 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.camt.cmu.ac.th

ประวัติ

แก้

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้มีความสอดคล้อง เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้นำเสนอโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการพัฒนากลุ่มแข่งขัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคเหนือ และได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติโครงการในวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เป็นกรอบงบประมาณทั้งสิ้น 464.3 ล้านบาท และมี "โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ" ขึ้น สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัย โดยให้แก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (College of Arts, Media and Technology) มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ในระดับเทียบเท่ากับคณะ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการมีการบริหารและการจัดการเทียบเท่ากับวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่น[2]

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้

ปริญญาตรี

แก้
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)[3]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ[4]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน[5]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลเกม[6]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล[7]

ปริญญาโท

แก้
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์[8]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม[9]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล[10]

ปริญญาเอก

แก้
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม[11]

ทำเนียบคณบดี

แก้
 • ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - กรกฎาคม พ.ศ. 2554

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. "แนะนำวิทยาลัย". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 2. "แนะนำวิทยาลัย". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 3. "วิศวกรรมซอฟต์แวร์". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 4. "การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 5. "แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 6. "ดิจิทัลเกม". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 7. "บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิตัล". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 8. "บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิตัล". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 9. "บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิตัล". go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 10. "การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ป.โท". www.go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.
 11. "การจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก". www.go-camt.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-08. สืบค้นเมื่อ 2021-05-08.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้