วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง)

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น[2] (อังกฤษ: Northern College) เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540[3] ปัจจุบันมี นายประคอง พลหาญ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ดำรงตำแหน่งอธิการบดี[4] เปิดทำการสอนด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ชื่อย่อวนท. / NTC
คติพจน์การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (26 ปี)
อธิการบดีผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
อธิการบดีผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
ผู้ศึกษา1,835 คน (2565)[1]
ที่ตั้ง
888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
สี████ สีชมพู สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.northern.ac.th

ประวัติ

แก้
 
สัญาลักษณ์ของวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง จัดตั้งขึ้นเนื่องจากในขณะนั้นจังหวัดตากยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ขึ้นที่จังหวัดตาก โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อจะทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

คณะ

แก้

ปัจจุบัน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 5 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิศาสตร์และรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดีจิทัลทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
 • สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม)

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะสหเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเเพทย์เเผนไทยบัณทิต

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัย

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/D/039/85.PDF
 3. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยลุ่มนำปิง)
 4. "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-25.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้