วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ยวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย [1] ตั้งอยู่ที่อำภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับปริญญาโท และหลักสูตรอบรมระยะสั้น

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ตราวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต.jpg
ชื่ออังกฤษPhuket community college
ที่อยู่80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
วันก่อตั้งพ.ศ. 2529
คณบดีผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (รรท.)
เว็บไซต์http://www.pcc.psu.ac.th/

ประวัติแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2516 ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในขณะนั้น ได้ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และแก้ไขการขาดแคลนบุคลากร โดยได้เริ่มนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2520 ในระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) ในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต" เมื่อปี พ.ศ. 2529

ในช่วงแรกนั้น ใช้สถานที่ของโรงเรียนเทศบาลในการสอน และฝึกปฏิบัติการในสถานปฏิบัติการภายในจังหวัด ต่อมา จึงได้สร้างสำนักงานของวิทยาลัยขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ตาม วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) ทำให้เกิดความสับสน กับ วุฒิอนุปริญญา ( 2 ปี )ของสถาบันการศึกษาอื่น รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาเปิดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้เรียนนน้อยลงอย่างมาก วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจึงปรับหลักสูตรจาก ระดับประกาศนียบัตร (2 ปี) เป็นหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมได้ จึงได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 [1]

ในปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้เปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น และหลักสูตรในระดับปริญญาโท

หลักสูตรแก้ไข

  • ระดับปริญญาโท
    • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข