วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: College of Local Administration, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 ที่มีการจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได้ และให้ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่บริหาร จัดการ ดำเนินงาน และรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
College of Local Administration,
Khon Kaen University
ชื่อย่อวปท. / COLA
สถาปนา4 เมษายน พ.ศ. 2550 (17 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ที่อยู่
วารสารวารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal)
สี███ สีแดงเลือดนก
มาสคอต
ดาวเหนือ
เว็บไซต์cola.kku.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย มีการจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็นคณบดีคนแรก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากความตระหนักร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่า การกระจายอำนาจและศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ แต่เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำการสำรวจคุณวุฒิของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพียง 4,600 คน จากจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 200,000 คน ส่วนในระดับปริญญาโทนั้นยิ่งมีจำนวนน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหล่านี้เกือบทั้งหมดยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจ และการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารงานท้องถิ่น และเพิ่มมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภาคสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 • ปี พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำการประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองหน่วยงานมองว่าทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาท้องถิ่น และจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชาติได้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ให้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อักษรย่อ : รป.บ.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (อักษรย่อ : รป.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจที่จะถ่ายโอนมาจากส่วนกลางตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีพ.ศ. 2548 โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ในระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมาด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น กอปรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจะขยายและพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการบริหารตามแนวทางของการกระจายอำนาจ และเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการบริการวิชาการแก่นักศึกษาเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2549
 • วันที่ 20 มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในการบริหารจัดการภารกิจร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 โดยมีชื่อว่า “สำนักงานโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย” ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 759/2549 ต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและให้เห็นเป็นรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามารับภารกิจที่จะเพิ่มขึ้น และอีกประการก็เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการความร่วมมือฯ คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 จึงมีมติเห็นสมควรให้ปรับปรุงระบบการบริหารจากสำนักโครงการความร่วมมือฯ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าระดับคณะในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ จากภายในและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคำแนะนำของที่ประชุมจึงเกิดการตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ว่า “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”และให้หน่วยงานดังกล่าวมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบเท่าคณะวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 และให้การบริหารงานของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2550
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในวันดังกล่าวนี้ทางวิทยาลัยฯ ถือว่าเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น[1]

อัตลักษณ์ แก้

 
 • ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ล้อมรอบด้วยวงกลมง มีอักษรระบุชื่อวิทยาลัย

ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัย.jpg
 • สัญลักษณ์ประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัย

เป็นรูปดาวเหนือ หมายถึง นักศึกษาและบัณฑิตของวิทยาลัยเป็นผู้ชี้นำแนวทางให้แก่การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ออกแบบโดย ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 • สีประจำวิทยาลัย

  สีแดงเลือดนก

 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นกาลพฤกษ์

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการปกครองเเละกิจการสาธารณะ
 • สาขาวิชาการจัดการเงินเเละการคลัง
 • สาขาวิชาการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน

รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

 • สาขาการจัดการกิจการสาธารณะ (นานาชาติ)

คณบดี แก้

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ พ.ศ. 2550 - 2554
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ พ.ศ. 2554 - 2562
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

วิสัยทัศน์และพันธกิจ[3] แก้

วิสัยทัศน์ แก้

สถาบันชั้นนำของการเรียนรู้ด้านกิจการสาธารณะของอาเซียน

พันธกิจ แก้

มี 3 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษา 2) การวิจัย และ 3) การบริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ยกระดับความสามารถทางการบริหารกิจการสาธารณะตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ปณิธาน แก้

เสริมฐานรากประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาสร้างรากฐานการบริหารท้องถิ่นสู่สากล

ปรัชญา แก้

ความหลากหลายทางความคิดก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม

นโยบาย แก้

เพื่อตอบสนองนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจะยกระดับมาตรฐานตนเองให้เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการบริหารกิจการสาธารณะระดับชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน

อ้างอิง แก้

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. "ประวัติ". www.cola.kku.ac.th.
 2. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. "วิสัยทัศน์และพันธกิจ". www.cola.kku.ac.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้