วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
International Aviation College, Nakhon Phanom University : IAC-NPU
สถาปนา2 เมษายน พ.ศ. 2550; 17 ปีก่อน (2550-04-02)
คณบดีรศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
ที่อยู่
ที่ตั้ง 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ถนนนครพนม-สกลนคร ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย โทรศัพท์ 042 531575-79 โทรสาร 042 531574
สี  สีม่วง
สถานปฏิบัติบริเวณพื้นที่ติดกับท่าอากาศยานนครพนม
เว็บไซต์www.iac.npu.ac.th

ประวัติ

แก้

"วิทยาลัยการบินนานาชาติ" จัดตั้งขั้นตามนโยบายของรัฐบาลปี พ.ศ. 2547 ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค กอรปกับการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยออกประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการบิน และอวกาศ วิทยาลัยการบินนานาชาติได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization: ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550[1]


หลักสูตร

แก้
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
หลักสูตรนักบิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

 • นักบินพาณิชย์ตรี CPL/IR/ME (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล

 • นักบินส่วนบุคคล PPL (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

 • การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ ME (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

 • การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน IR (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรครูการบิน

 • ครูการบิน IP (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรฝึกบินทบทวน

 • Refresher/Requalification

หลักสูตรอุตสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาช่างอากาศยาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการบิน

หมายเหตุ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2,200,000 บาท (รวมค่าที่พัก, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบ และบริการรถรับส่งระหว่างที่พักและที่เรียน) ค่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยน

เครื่องบินประจำฝูง

แก้
 • เครื่องบินแบบหนึ่งเครื่องยนต์ แบบ Diamond DA-40 จำนวน 5 ลำ
 • เครื่องบินแบบหนึ่งเครื่องยนต์ แบบ Alpha A160 จำนวน 3 ลำ
 • เครื่องบินแบบสองเครื่องยนต์ แบบ Diamond DA-42 จำนวน 3 ลำ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-21. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.
 2. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-18. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.

3. http://iac.npu.ac.th/index.php?route=content/content&path=1&content_id=183[ลิงก์เสีย]