วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม/วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

สถานีย่อย
เภสัชกรรม
  โครงการวิกิเภสัชกรรม   การจัดระดับบทความเภสัชกรรม   ขอบข่ายและรางวัล   วิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
  เภสัชเคมี   เภสัชวิทยา   เภสัชเวท
และสมุนไพร
   


A tablet press in operation.

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นกลุ่มของศาสตร์หลายแขนงที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบยา การผลิต การนำส่ง การจัดการควบคุม และการใช้ยา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเป็นศาสตร์ที่อาศัยทักษะและกระบวนการจากทั้งจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น เคมี (เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ฟิสิกส์เคมี ชีวเคมี และเคมีวิเคราะห์) ชีววิทยา (กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาของเซลล์ และอณูชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมเคมี มาปรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านยา

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอาจถูกแบ่งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้หลายสาขา ตาม 3 สาขาหลัก ดังต่อไปนี้:

 • เภสัชวิทยา: การศึกษาถึงผลด้านชีวเคมีและด้านสรีรวิทยาของยาต่ออวัยวะต่างๆในร่างกาย
  • เภสัชพลศาสตร์: การศึกษาถึงผลของยาต่ออวัยวะในร่างกายทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุล
  • เภสัชจลนศาสตร์: การศึกษาถึงปัจจัยต่างที่มีผลต่อยาหรือกระบวนการของร่างกายในการจัดการยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายโดยเปรียบเทียบกับเวลา
  • พิษวิทยาเวชภัณฑ์: การศึกษาถึงอันตรายหรือพิษของยาที่เกิดขึ้นต่อร่างกายทั้งด้านชีวเคมีและสรีรวิทยา
  • เภสัชพันธุศาสตร์: การศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยาในระดับปัจเจกบุคคล
 • เคมีทางยา: การศึกษาการออกแบบยาเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ของยา รวมไปถึงการสังเคราะห์โมเลกุลยาใหม่ขึ้นในทางเคมี
 • เภสัชวิทยาศาสตร์: การศึกษาและออกแบบรูปแบบยา เพื่อให้มีระบบการนำส่งที่เหมาะสม คงตัว มีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ต้องได้รับการบริหารยา

เมื่อการมีค้นพบสิ่งใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้มีการขยายขอบเขตของวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมออกไปอย่างมาก และได้มีสาขาเชี่ยวชาญย่อยด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเกิดขึ้นมากมาย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การพัฒนาองค์ความรู้ที่มากขึ้น ทำให้ขอบเขตของพื้นที่เฉพาะในแต่ละสาขาวิชาย่อยด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมได้สอดประสานจนยากจะแยกออกจากกัน โดยองค์ความรู้พื้นฐานหลายอย่างจาดสาขาเหล่านั้นล้วนเป็นแนวคิดสำคัญของวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การมีแนวคิดพื้นฐานร่วมกันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและการรักษาด้วยยานี้

เภสัชวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์สำคัญด้านเภสัชกรรมซึ่งเกี่ยวข้องในทุกแง่มุมของการเปลี่ยนสารเคมีใหม่ไปเป็นยาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยในชุมชน ด้วยการที่เภสัชวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการออกแบบเภสัชภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันมีสารเคมีมากมายที่มีข้อมูลด้านเภสัชวิทยาครบถ้วน แต่สารเคมีเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยได้โดยตรง จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบนำส่งยาที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงสุด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ด้านเภสัชวิทยาศาสตร์เข้ามาจัดการ

แก้ไข   

หมวดหมู่ทางเภสัชวิทยาศาสตร์

ไม่พบหมวดหมู่ เภสัชวิทยาศาสตร์
ไม่มีหมวดหมู่ย่อย
แก้ไข   

หัวข้อเกี่ยวกับเภสัชวิทยาศาสตร์

แก้ไข   

ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์เกี่ยวกับเภสัชวิทยาศาสตร์

รายชื่อวารสารด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ยังไม่สมบูรณ์)


วารสารฟรีด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

 • American Journal of Pharmaceutical Education
 • Biological & Pharmaceutical Bulletin
 • Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Canadian Pharmaceutical Marketing
 • Chemical & Pharmaceutical Bulletin
 • Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research
 • Indian Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Iranian Journal of Pharmaceutical Research
 • Journal of Biomedical & Pharmaceutical Engineering
 • Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
 • Pharmaceutical and Medical Packaging News
 • Pharmaceutical Executive
 • Pharmaceutical Journal
 • Pharmaceutical Manufacturing
 • Pharmaceutical Processing
 • Pharmaceutical Technology
 • Pharmaceutical Technology Europe
 • Pharmaceuticals
 • South African Pharmaceutical Journal
 • Tropical Journal of Pharmaceutical Research