วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ

สถานีย่อย
เภสัชกรรม
  โครงการวิกิเภสัชกรรม   การจัดระดับบทความเภสัชกรรม   ขอบข่ายและรางวัล   วิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
  เภสัชเคมี   เภสัชวิทยา   เภสัชเวท
และสมุนไพร
   


ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดระดับบทความเภสัชกรรมได้ โดยยึกหลักจากระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุย (อภิปราย) ของบทความนั้น ๆ โดยติดป้ายดังนี้

การพิจารณาในการจัดระดับบทความเภสัชกรรมในโครงการวิกิเภสัชกรรม ใช้ระดับการพิจารณาดังต่อไปนี้

ระดับรายชื่อแก้ไข

บทความทางเภสัชกรรมระดับรายชื่อ อาจเขียนได้หลายรูปแบบ อาทิ รายชื่อคณะและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย เป็นต้น โดยใส่ {{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=รายชื่อ}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับรายชื่อ แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=รายชื่อ}}
Pharmaklog.png โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อ บทความนี้อยู่ที่ระดับรายชื่อ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับโครงแก้ไข

บทความระดับโครงคือบทความที่มีการพูดถึงเนื้อหาหรือเพียงคำจำกัดความสั้นๆของชื่อบทความ หรือเป็นการใส่หัวข้อไว้แล้วเป็นลักษณะโครงส่วน ขาดสาระสำคัญของบทความไป สามารถเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา หากคุณมีข้อมูลที่ขาดหายไปสามารถช่วยกันเขียนได้ทุกเมื่อ โดยสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรายละเอียดได้ เช่น เภสัชเวท, เภสัชพลศาสตร์ โดยใส่ {{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=โครง}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับโครง แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=โครง}}
Pharmaklog.png โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

และใส่ป้าย {{โครงเภสัชกรรม}} ไว้ที่ส่วนล่างของบทความด้วยดังตัวอย่าง

การจัดระดับโครง แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{โครงเภสัชกรรม}}

ระดับพอใช้แก้ไข

บทความระดับพอใช้ในบทความมีการกล่าวเนื้อหานำและมีรายละเอียดสำคัญอยู่บ้าง แต่อาจไม่ครบถ้วนตามที่ควรเป็น คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในบางส่วนให้สมบูรณ์ แต่สรุปโดยรวมคือเมื่อผู้อ่านได้อ่านบทความเภสัชกรรมแล้ว เห็นว่าพอที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านพอสมควร ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความอัลบั้มเภสัชกรรมในระดับพอใช้ ให้ใส่ {{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=พอใช้}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้นดังตัวอย่าง

การจัดระดับพอใช้ แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=พอใช้}}
Pharmaklog.png โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับดีแก้ไข

การจัดบทความในระดับดี ใช้จัดระดับสำหรับบทความเภสัชกรรมที่มีกล่องข้อมูล (ถ้ามีขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง) มีเนื้อหาในส่วนบทนำ เนื้อหาส่วนสำคัญครบถ้วนตามหลักวิธีการเขียนบทความ ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลอื่นสำหรับผู้อ่านที่สนใจติดตามอ่านในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ของบทความ เนื้อหาสำคัญของบทความสามารถแก้ไขเพิ่มเติมและปรุบปรุงนิดหน่อย เพื่อเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างครบถ้วน ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความเภสัชกรรมในระดับดี ให้ใส่ {{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=ดี}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับดี แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=ดี}}
Pharmaklog.png โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับคุณภาพแก้ไข

การจัดระดับบทความเภสัชกรรมในระดับคุณภาพ ใช้จัดระดับสำหรับบทความเภสัชกรรมที่มีการส่งบทความเข้าคัดเลือกเพื่อให้เป็นบทความคุณภาพของวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสามารถเสนอบทความได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะมีแม่แบบ {{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=คุณภาพ}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับคุณภาพ แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=คุณภาพ}}
Pharmaklog.png โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับคัดสรรแก้ไข

การจัดระดับบทความเภสัชกรรมในระดับคัดสรร ใช้จัดระดับสำหรับบทความเภสัชกรรมที่มีการส่งบทความเข้าคัดเลือกเพื่อให้เป็นบทความคัดสรร ซึ่งถือว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดของวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสามารถเสนอบทความได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะมีแม่แบบ {{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=คัดสรร}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบเภสัชกรรมที่ปรากฏ
{{บทความเภสัชกรรม|ระดับ=คัดสรร}}
Pharmaklog.png โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเภสัชกรรมและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางเภสัชกรรม อาทิ ยา เครื่องยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารเคมีที่นำมาปรุงแต่งเป็นยา กระบวนการผลิตและบริหารด้านยา ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเภสัชกรรม/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ