วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง/การจัดระดับบทความ

หน้าหลัก   คู่มือการเขียน   การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลง   นโยบายความโดดเด่นของบทความ   สถานีย่อย
ดนตรี
   


ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงได้ โดยยึกหลักจากระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุย (อภิปราย) ของบทความนั้น ๆ โดยติดป้ายดังนี้

การพิจารณาในการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในโครงการวิกิอัลบั้มเพลง ใช้ระดับการพิจารณาดังต่อไปนี้

ระดับรายชื่อแก้ไข

บทความระดับรายชื่อในบทความอัลบั้มเพลง อาจเป็นรูปแบบรายชื่อผลงานอัลบั้มเพลงของศิลปิน อาทิ รายชื่อผลงานอัลบั้มเพลงของเดอะคอรร์ส, รายชื่อผลงานอัลบั้มเพลงของอิล ดิโว่ เป็นต้น โดยใส่ {{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=รายชื่อ}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับรายชื่อ แม่แบบอัลบั้มเพลงที่ปรากฏ
{{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=รายชื่อ}}

ระดับโครงแก้ไข

การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับโครง ใช้เมื่อบทความมีการใช้ {{กล่องข้อมูล อัลบั้ม}} เท่านั้น และมีเนื้อหาเพียงในส่วนของหัวข้อ ขาดสาระสำคัญของบทความไป สามารถเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา หรือถ้าในกรณีที่ทุกคนที่เริ่มเขียนบทความอัลบั้มเพลง มีข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน สามารถนำมาเขียนใหม่ได้ทั้งหมด โดยแก้ไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรายละเอียดบางส่วน เช่น โยคีเพลย์บอยส์, ออนเดอะบีช ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับโครง ให้ใส่ {{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=โครง}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับโครง แม่แบบอัลบั้มเพลงที่ปรากฏ
{{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=โครง}}

ระดับพอใช้แก้ไข

การจัดบทความในระดับพอใช้ บทความควรประกอบด้วยกล่องข้อมูล อัลบั้ม มีเนื้อหาในส่วนบทนำ เนื้อหาส่วนสำคัญมีค่อนข้างละเอียดแต่อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ขาดรายละเอียดของบทความในบางส่วน สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในบางส่วนให้สมบูรณ์ แต่สรุปโดยรวมคือเมื่อผู้อ่านได้อ่านบทความอัลบั้มเพลงแล้ว เห็นว่าพอที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านพอสมควร เช่น เทกกิงแชนเซส ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับรายชื่อ ให้ใส่ {{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=พอใช้}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับพอใช้ แม่แบบอัลบั้มเพลงที่ปรากฏ
{{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=พอใช้}}

ระดับดีแก้ไข

การจัดบทความในระดับดี ใช้จัดระดับสำหรับบทความอัลบั้มเพลงที่มีกล่องข้อมูล อัลบั้ม มีเนื้อหาในส่วนบทนำ เนื้อหาส่วนสำคัญครบถ้วนตามหลักวิธีการเขียนบทความ ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลอื่นสำหรับผู้อ่านที่สนใจติดตามอ่านในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ของบทความ เนื้อหาสำคัญของบทความสามารถแก้ไขเพิ่มเติมและปรุบปรุงนิดหน่อย เพื่อเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างครบถ้วน ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับรายชื่อ ให้ใส่ {{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=ดี}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับดี แม่แบบอัลบั้มเพลงที่ปรากฏ
{{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=ดี}}

ระดับคุณภาพแก้ไข

การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับคุณภาพ ใช้จัดระดับสำหรับบทความอัลบั้มเพลงที่มีการส่งบทความเข้าคัดเลือกเพื่อให้เป็นบทความคุณภาพของวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับรายชื่อ ให้ใส่ {{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=คุณภาพ}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับคุณภาพ แม่แบบอัลบั้มเพลงที่ปรากฏ
{{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=คุณภาพ}}

ระดับคัดสรรแก้ไข

การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับคัดสรร ใช้จัดระดับสำหรับบทความอัลบั้มเพลงที่มีการส่งบทความเข้าคัดเลือกเพื่อให้เป็นบทความคัดสรร ซึ่งถือว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดของวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความอัลบั้มเพลงในระดับรายชื่อ ให้ใส่ {{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=คัดสรร}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบอัลบั้มเพลงที่ปรากฏ
{{บทความอัลบั้มเพลง|ระดับ=คัดสรร}}