วิกิพีเดีย:ตัวอย่างคำขอใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

หน้านี้ตั้งใจให้เป็นข้อความแบบมาตรฐาน (boilerplate) สำหรับขออนุญาตใช้ซ้ำซึ่งเนื้อหาของบุคคลอื่นในวิกิพีเดีย ในการนี้ เนื้อหาเหล่านั้นจะต้องได้รับการเปลี่ยนสัญญาอนุญาตใหม่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา, แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน, ซีโร (สาธารณสมบัติ) หรือสัญญาอนุญาตอื่นที่เข้ากันได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตอื่นบางอย่างอนุญาตให้ใช้กับภาพได้ ดู ป้ายระบุสัญญาอนุญาตไฟล์ (แต่จะใช้สัญญา GFDL หรือกนู อย่างเดียวไม่ได้)

หากคุณมีจดหมายที่เคยใช้ได้ผลในการขออนุญาต กรุณาเพิ่มลงในหน้านี้ หรือจัดวางข้อความที่คุณคิดว่าจะได้ผลลงในตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว กรุณาให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์ให้ติดต่อ permissions-commons at wikimedia.org โดยตรง หรือให้เขาเพิ่มที่อยู่นั้นลงในผู้รับเป็นสำเนาคาร์บอน (cc) การส่งสำเนาคำขอและการโต้ตอบของคุณให้กับ permissions-commons โดยตรงด้วยตัวคุณเองถือว่ายังไม่เพียงพอ

คุณยังสามารถขอผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์ให้เผยแพร่งานของเขาใหม่โดยตรงภายใต้สัญญาอนุญาตเสรีอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนสัญญาอนุญาตบนฟลิกเกอร์หรือยูทูบ หรือเพิ่มถ้อยแถลงลงในเว็บไซต์ที่มีผลงานนั้น หากผู้ประพันธ์เลือกใช้วิธีนี้ ให้แน่ใจว่าคุณได้ติดต่อผู้ทบทวนสัญญาอนุญาต (license reviewer) บนคอมมอนส์ให้ทบทวนไฟล์นั้น (โดยอาจใช้หน้าสภากาแฟลิขสิทธิ์ทางคอมมอนส์) หรือกรณีที่คุณอัปโหลดไฟล์ไปยังคอมมอนส์ สามารถแจ้งให้ตรวจสอบไฟล์นั้น ๆ ได้โดยเพิ่มแม่แบบ {{licensereview}} ลงในหน้าไฟล์ดังกล่าว (สำหรับวิกิพีเดียภาษาไทยไม่มีผู้ทบทวนสัญญาอนุญาต)

เนื่องจากอาจมีคำตอบกลับจากผู้ทรงลิขสิทธิ์ที่กำกวมต่อการให้อนุญาตสำหรับใช้ซ้ำซึ่งไฟล์ (เช่น "ฉันอนุญาตให้วิกิพีเดียใช้ภาพของฉันซ้ำได้") จึงแนะนำให้ขอผู้ประพันธ์ให้ใช้ OTRS release generator ของวิกิมีเดียบนคอมมอนส์ หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถแนบการแสดงความยินยอมมาตรฐานไปกับอีเมลของคุณ ดูตัวอย่างที่ การแสดงความยินยอมมาตรฐานสำหรับการสอบถามทุกแบบ และ แม่แบบอีเมลของคอมมอนส์

แบบกระชับ (เหมาะสำหรับแบบติดต่อของเว็บที่จำกัดความยาว)

แก้

เรียนผู้เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนอาสาสมัครของวิกิพีเดียภาษาไทย มีความประสงค์ใส่ภาพของ <สิ่งที่ปรากฎในภาพ> ในบทความวิกิพีเดียเรื่อง <ชื่อบทความ และ/หรือลิงก์ไปยังบทความ> แต่ด้วยเงื่อนไขลิขสิทธิ์เสรี ทำให้วิกิพีเดียอนุญาตให้ใส่ภาพเฉพาะสื่อที่อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ "แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน" หรือสัญญาอนุญาตเสรีอื่นที่คล้ายกันตามที่ระบุไว้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:File_copyright_tags/Free_licenses

หากท่านสามารถและยินยอมให้ใช้ภาพถ่ายที่มีสัญญาอนุญาตเสรี (ไม่จำเป็นต้องถ่ายใหม่) บนวิกิพีเดียและโครงการพี่น้องวิกิมีเดีย กรุณาปฏิบัติตาม https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Email_templates หรืออีกทางหนึ่ง อีเมลไฟล์และข้อความยินยอมที่ได้สร้างจากหน้านั้นไปยังอีเมล permissions-commons@wikimedia.org หรือถึงข้าพเจ้าที่ <สถานที่ติดต่อ เช่นอีเมล>

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวที่ช่วยวิกิพีเดียให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและการขยายสู่สาธารณะ วิกิพีเดียมีปัญหาขาดสื่อที่มีสัญญาอนุญาตที่เข้ากันได้กับวิกิพีเดีย เวลาและน้ำใจของท่านจะได้รับความชื่นชมอย่างยิ่ง

<ลงชื่อผู้ส่ง>

แบบทางการ

แก้


<ชื่อหรือตำแหน่ง>
ที่อยู่ <ที่อยู่>
เรียน <ชื่อ/ตำแหน่ง/องค์กร ของผู้มีอำนาจตัดสินใจ>

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งซึ่งเขียนวิกิพีเดีย โครงการสร้างสารานุกรมหลายภาษาที่สมบูรณ์และแม่นยำโดยการแก้ไขแบบเปิด เรารวบรวมสารสนเทศจากแหล่งที่มาทุกประเภท แต่เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษา และองค์การไม่แสวงผลกำไรอื่นมักมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับรุ่นภาษาไทยสามารถเข้าชมได้ทาง https://th.wikipedia.org/ โครงการดังกล่าวมีเอกลักษณ์และเข้าชมได้ง่าย เราเผยแพร่งานของเราอย่างเสรีและต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ

ในการนี้ เราให้ความเคารพอย่างยิ่งต่อลิขสิทธิ์ และการระมัดระวังมิให้เกิดการละเมิด จึงใคร่ขอคำอนุญาตของท่านเพื่อขอใช้ทรัพยากรที่องค์การของท่านสร้างมาใช้ในสารานุกรมของเรา กล่าวโดยเจาะจงคือ เราสนใจในการคัดลอก <ชื่องาน> เข้าถึงได้ที่ <ยูอาร์แอล> การที่เราจะทำเช่นนั้นได้ มีความจำเป็นที่ท่านต้องเผยแพร่งานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ (CC-BY-SA) ท่านสามารถอ่านข้อความสัญญาอนุญาตได้ทาง https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:ข้อความในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์_แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน_3.0_ต้นฉบับ

แม้ท่านอนุญาตงานของท่านภายใต้สัญญาอนุญาตเสรีนี้ ท่านจะยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์เช่นเดิม เพียงแต่เราและผู้ใช้งานในอนาคตจะได้รับอนุญาตให้เผยแพร่งานดังกล่าว ซึ่งเรายินดีที่จะเผยแพร่งานของท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ในอนาคตอาจมีการเผยแพร่งานเชิงการค้าได้ เพราะผู้อ่านสารานุกรมของเราได้รับอนุญาตตาม CC-BY-SA ให้เผยแพร่งานทั้งหมดหรือบางส่วนโดยคิดค่าใช้จ่ายได้ และสัญญาอนุญาตเสรีนี้กำหนดให้สำเนาทุกสำเนาของงานของท่านแม้แต่งานที่ดัดแปลงแล้ว จะต้องมีสัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน เป็นการรับประกันว่าหากอนุญาตในลักษณะนี้แล้ว จะไม่มีสำเนางานของท่านชุดอื่นใดที่ผู้อื่นได้รับอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ หมายความว่า ผู้ใดก็ไม่อาจขัดขวางการเผยแพร่งานต้นฉบับของท่านในอนาคต

กรุณาตอบกลับหากท่านสนใจในการอนุญาต <ชื่องาน> หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดของท่านภายใต้ CC-BY-SA ติดต่อข้าพเจ้าได้ทางอีเมลที่ <ที่อยู่อีเมล> ทางโทรศัพท์ หมายเลข <เบอร์โทรศัพท์> (กรุณาติตต่อระหว่างเวลา <เวลาที่คุณสะดวก หรือลบออก> ที่ข้าพเจ้าสะดวก) หรือทางไปรษณีย์ที่:

[ชื่อ]
[ที่อยู่ไปรษณีย์]
[เมือง/จังหวัด] [รหัสไปรษณีย์]
[รหัสประเทศ]

ขอขอบคุณท่านสำหรับเวลาและการพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
<ชื่อเต็ม>