วิกิพีเดีย:ข้อความในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ


สัญญาอนุญาต

งานได้จัดให้ใช้ได้ตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตสาธารณะของซีซีนี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ซีซีพีแอล”) งานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ ห้ามนำงานไปใช้อย่างอื่น นอกจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์

โดยการใช้สิทธิใด ๆ ต่องานซึ่งได้จัดให้นี้ ท่านตกลงยอมรับและผูกพันตน ตามข้อตกลงทั้งหลายของสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตมอบสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญานี้ให้ท่าน เพื่อตอบแทนท่านที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหลายดังกล่าว คำว่า “งาน” “ท่าน” และ “ผู้อนุญาต” ใช้คำนิยามตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. คำนิยาม

 1. งานดัดแปลง หมายความว่า งานที่ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 2. งานรวบรวม หมายความว่า งานที่มีลักษณะเป็นการนำเอางานอื่น มารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หรือเป็นการนำเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด มารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน ซึ่งไม่ใช่การเลียนแบบหรือการดัดแปลงงานของบุคคลอื่น
 3. สัญญาอนุญาตที่สอดคล้องกับซีซี หมายความว่า สัญญาอนุญาตที่ได้รวบรวมอยู่ที่ http://creativecommons.org/compatiblelicenses ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากซีซีว่า มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับสัญญาอนุญาตนี้ โดยสัญญาอนุญาตดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยคือ (1) มีข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ ความหมาย และผลบังคับเช่นเดียวกับสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตนี้ และ (2) อนุญาตอย่างชัดแจ้ง ให้งานดัดแปลงที่สามารถใช้งานได้ตามสัญญาอนุญาตดังกล่าว สามารถใช้งานได้ตามสัญญาอนุญาตนี้ หรือตามสัญญาอนุญาตของซีซีฉบับทั่วไป หรือตามสัญญาอนุญาตของซีซีที่จัดทำขึ้นสำหรับประเทศอื่น ซึ่งมีสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตเช่นเดียวกับสัญญาอนุญาตนี้
 4. แจกจ่าย หมายความว่า การจัดให้มีงานต้นฉบับหรือสำเนาของงานหรืองานดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์อื่นใด
 5. สาระสำคัญของสัญญาอนุญาต หมายความว่า สาระสำคัญของสัญญาอนุญาต ตามที่ผู้อนุญาตได้ระบุไว้ในตอนต้นของสัญญาอนุญาต เช่น แสดงที่มา อนุญาตแบบเดียวกัน เป็นต้น
 6. ผู้อนุญาต หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เสนองานให้ใช้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้
 7. ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ทำหรือสร้างสรรค์งานขึ้น
 8. งาน หมายความว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เสนอให้ใช้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้
 9. ท่าน หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตนี้ โดยไม่เคยฝ่าฝืนข้อตกลงของสัญญานี้ที่เกี่ยวกับงานมาก่อน หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ได้ แม้ว่าได้เคยกระทำการฝ่าฝืนมาก่อนก็ตาม
 10. เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทำให้งานปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้งานปรากฏด้วยเสียงหรือภาพหรือโดยวิธีอื่นใด
 11. ทำซ้ำ หมายความว่า คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากงานต้นฉบับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 12. ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น รวมถึงสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย

2. ข้อจำกัดการใช้ลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาตนี้ ไม่มีข้อความใดที่มุ่งหมายจะลดทอน จำกัด หรือห้าม การใช้งานใด ๆ ที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้งานใดซึ่งสามารถใช้ได้โดยมีข้อจำกัดหรือโดยได้รับข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่

3. การอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิในงานได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าสิทธิและโดยไม่ผูกขาด ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 1. ทำซ้ำงาน นำงานไปรวมอยู่ในงานรวบรวมชุดเดียวหรือหลายชุด และทำซ้ำงานที่อยู่ในงานรวบรวมดังกล่าว
 2. สร้างสรรค์และทำซ้ำงานดัดแปลง แต่ทั้งนี้ งานดัดแปลงรวมทั้งงานแปลใด ๆ ในสื่อใด ๆ นั้น จะต้องแสดงที่มาอย่างเหมาะสมโดยการติดป้าย ทำเครื่องหมาย หรือระบุอย่างชัดเจนว่า ได้ดัดแปลงงานเดิมหรืองานเดิมได้ถูกดัดแปลง
 3. แจกจ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงาน รวมถึงงานที่อยู่ในงานรวบรวม และ
 4. แจกจ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดัดแปลง
 5. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
  1. ผู้อนุญาต ขอสละสิทธิในการเรียกเก็บค่าสิทธิและค่าเสียหาย สำหรับการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตนี้ และ
  2. ผู้อนุญาต ขอสละสิทธิในการเรียกเก็บค่าสิทธิและค่าเสียหาย ไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยมอบหมายให้องค์กรอื่นดำเนินการ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเป็นสมาชิกขององค์กรจัดเก็บค่าสิทธิ และได้มอบอำนาจให้องค์กรนั้นบริหารโครงการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยสมัครใจ สำหรับการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตนี้

สิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ได้ในสื่อใด ๆ และในรูปแบบใด ๆ ที่รู้จักกันในขณะนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

สิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็นทางเทคนิค เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในสื่ออื่น ๆ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ได้

ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิทั้งปวง ที่ไม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งตามสัญญาอนุญาตนี้

4. ข้อจำกัดในการอนุญาต

การอนุญาตที่ให้ในข้อ 3 ข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับและถูกจำกัดไว้ด้วยข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

4.1 ท่านสามารถแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานได้ ก็แต่โดยใช้ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาตนี้เท่านั้น
 • ท่านต้องแนบสำเนาหรือระบุที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของสัญญาอนุญาตนี้ ในสำเนางานทุกฉบับที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • ท่านไม่อาจเสนอหรือกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ต่องาน ที่เป็นการจำกัดข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้ หรือที่เป็นการจำกัดความสามารถของผู้รับงาน ในการที่จะใช้สิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตนี้
 • ท่านจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในงานไม่ได้
 • ท่านต้องแนบประกาศทั้งหมดที่อ้างถึงสัญญาอนุญาตนี้ และอ้างถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันต่าง ๆ ไปกับสำเนางานทุกฉบับที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • เมื่อท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงาน ท่านไม่อาจใช้มาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ กับงาน ที่มีผลเป็นการจำกัดความสามารถของผู้รับงานจากท่าน ในการที่จะใช้สิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตนี้
 • ข้อ 4.1 นี้ ใช้บังคับกับงานที่อยู่ในงานรวบรวมด้วย แต่งานรวบรวมนั้น ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้
 • ถ้าท่านเป็นผู้จัดทำงานรวบรวม ท่านต้องเอาชื่อของผู้อนุญาตออกจากงานรวบรวมเท่าที่สามารถทำได้ เมื่อผู้อนุญาตคนใดแจ้งให้ท่านทำเช่นนั้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3
 • ถ้าท่านเป็นผู้จัดทำงานดัดแปลง ท่านต้องเอาชื่อของผู้อนุญาตออกจากงานดัดแปลงเท่าที่สามารถทำได้ เมื่อผู้อนุญาตคนใดแจ้งให้ท่านทำเช่นนั้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3
4.2 ท่านสามารถแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานดัดแปลงได้แต่เฉพาะตามข้อตกลงของ
4.2.1 สัญญาอนุญาตนี้
4.2.2 สัญญาอนุญาตนี้ ฉบับที่จะออกต่อมาภายหน้า ซึ่งมีสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตเหมือนกับสัญญาอนุญาตนี้
4.2.3 สัญญาอนุญาตของซีซีฉบับทั่วไป หรือสัญญาอนุญาตของซีซีที่จัดทำขึ้นสำหรับประเทศอื่น (ที่ใช้บังคับในขณะนี้หรือฉบับที่จะออกต่อมาภายหน้า) ซึ่งมีสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตเหมือนกับสัญญาอนุญาตนี้ และ
4.2.4 สัญญาอนุญาตที่สอดคล้องกับซีซี
ถ้าท่านอนุญาตให้งานดัดแปลง ใช้สัญญาอนุญาตใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.2.4 ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนั้นด้วย
ถ้าท่านอนุญาตให้งานดัดแปลง ใช้สัญญาอนุญาตใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.2.1, 4.2.2 หรือ 4.2.3 (สัญญาอนุญาตตามข้อ 4.2.1, 4.2.2 หรือ 4.2.3 นี้ ต่อไปจะใช้คำนิยามว่า “สัญญาอนุญาตที่ใช้ได้”) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้นั้น รวมทั้งเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ด้วย
 • ท่านต้องแนบสำเนาหรือระบุที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ของสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้ ไปกับสำเนางานดัดแปลงทุกฉบับ ที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • ท่านไม่อาจเสนอหรือกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ต่องานดัดแปลงที่เป็นการจำกัดข้อตกลงในสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้ หรือที่เป็นการจำกัดความสามารถของผู้รับงาน ที่จะใช้สิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้
 • ท่านต้องแนบประกาศทั้งปวงที่อ้างถึงในสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้ และอ้างถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันต่าง ๆ ไปกับสำเนางานทุกฉบับ ที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • เมื่อท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดัดแปลง ท่านไม่อาจใช้มาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ กับงานดัดแปลง ที่มีผลเป็นการจำกัดความสามารถของผู้รับงานดัดแปลงจากท่าน ในการที่จะใช้สิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้
 • ข้อตกลงนี้ ใช้บังคับกับงานดัดแปลงที่อยู่ในงานรวบรวมด้วย แต่งานรวบรวมนั้น ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตที่ใช้ได้
4.3 ถ้าท่านเป็นผู้แจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานหรืองานดัดแปลงหรืองานรวบรวมใด ๆ เว้นแต่มีคำขอตามข้อ 4.1 ท่านต้องแนบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งปวงของงานนั้น และจัดให้มีข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติม ตามความเหมาะสมของสื่อและวิธีการที่ท่านใช้ คือ
4.3.1 ชื่อของผู้สร้างสรรค์งาน (หรือนามแฝง ถ้ามีการใช้) หากมีให้ไว้ และหรือชื่อของบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้อนุญาต กำหนดให้บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นเป็นผู้มีสิทธิ เช่น องค์กรผู้สนับสนุน สำนักพิมพ์ วารสาร เป็นต้น เพื่อยอมรับสิทธิของบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว ในประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาต ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการ หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4.3.2 ชื่อของงาน ถ้ามี
4.3.3 ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของสัญญาอนุญาต ถ้ามี ซึ่งผู้อนุญาตได้กำหนดให้ใช้กับงานเท่าที่สามารถทำได้ตามสมควร เว้นแต่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้อ้างถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือสัญญาอนุญาตที่ได้กำหนดให้ใช้กับงานดังกล่าว และ
4.3.4 โดยสอดคล้องกับข้อ 3.2 ในกรณีของงานดัดแปลง ให้ระบุชื่อของงานที่นำมาใช้ในงานดัดแปลง และชื่อของผู้สร้างสรรค์งานนั้น (หรือนามแฝง ถ้ามีการใช้) ถ้ามี
การระบุชื่อตามที่ได้กำหนดในข้อ 4.3 นี้ อาจทำด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นงานดัดแปลงหรืองานรวบรวม ถ้ามีการระบุชื่อของผู้สร้างสรรค์งานดัดแปลงหรืองานรวบรวม อย่างน้อยต้องระบุชื่อของผู้สร้างสรรค์คนอื่น ๆ ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์งานนั้น ในลักษณะที่มีความโดดเด่นไม่น้อยกว่ากัน
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านอาจใช้การแจ้งชื่อของผู้มีส่วนร่วมในการทำงานเหล่านั้น ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ เพื่อแสดงการยอมรับสิทธิดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นก็ได้ และโดยการใช้สิทธิของท่านตามสัญญาอนุญาตนี้ ท่านต้องไม่อ้างโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า ท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการรับรองจากผู้สร้างสรรค์งานเดิม ผู้อนุญาต หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานนั้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือก่อนอย่างชัดแจ้งจากผู้สร้างสรรค์ ผู้อนุญาต หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานนั้น
4.4 เว้นแต่กรณีที่ได้ตกลงเป็นหนังสือไว้เป็นอย่างอื่น ผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิ ที่จะกล่าวอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และคัดค้านการบิดเบือนงาน การตัดทอนงาน การดัดแปลงงานใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการดูถูกหรือตำหนิติเตียนต่องาน ซึ่งทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์ได้ เท่าที่สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรอง และไม่ถูกลิดรอน ตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. การรับรอง การรับประกัน และการปฏิเสธความรับผิด

เว้นแต่คู่สัญญาได้ตกลงทำหนังสือกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อนุญาตนำเสนองานตามสภาพที่เป็นอยู่ และไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับงาน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยกฎหมายหรือโดยประการอื่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมในการใช้เป็นสินค้า หรือความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง การไม่ละเมิดหรือการไม่มีความชำรุดบกพร่องที่ซ่อนเร้น หรือการไม่มีความชำรุดบกพร่องอื่น ๆ ความถูกต้องหรือการไม่มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะพบหรือไม่ก็ตาม

6. การจำกัดความรับผิด

เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อท่านในค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อลงโทษ หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการใช้สัญญาอนุญาตนี้ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

7. การสิ้นสุดลงของการอนุญาต

 1. เมื่อท่านทำผิดข้อตกลงใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ ให้การอนุญาตและสิทธิของท่านที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตนี้ สิ้นสุดลงโดยพลัน ในกรณีดังกล่าว บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับงานดัดแปลงหรืองานรวบรวมจากท่าน ตามสัญญาอนุญาตนี้ จะไม่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตไปด้วย ตราบใดที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตนี้อย่างเคร่งครัดทุกประการ ให้สัญญาข้อที่ 1, 2, 5, 6, 7, และ 8 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป แม้ว่าการอนุญาตตามสัญญานี้ ได้สิ้นสุดลงแล้ว
 2. ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น การอนุญาตตามสัญญานี้ เป็นการอนุญาตตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แม้กระนั้นก็ตาม ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิที่จะนำงานออกแจกจ่าย โดยใช้สัญญาอนุญาตอื่นซึ่งมีข้อตกลงแตกต่างจากสัญญาอนุญาตนี้ หรือที่จะหยุดนำงานออกแจกจ่ายโดยใช้สัญญาอนุญาตนี้ เมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการเพิกถอนสัญญาอนุญาตนี้ หรือสัญญาอนุญาตอื่นใด ซึ่งได้ให้หรือกำหนดว่าต้องให้ตามสัญญาอนุญาตนี้ และการอนุญาตตามสัญญานี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอย่างสมบูรณ์ เว้นแต่สิ้นสุดลงเพราะเหตุดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

8. เรื่องอื่น ๆ

 1. ทุกครั้งที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรืองานรวบรวม ผู้อนุญาตขอเสนอต่อผู้รับงานหรืองานรวบรวม ให้ใช้สัญญาอนุญาต ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่มอบให้ท่าน ตามสัญญาอนุญาตนี้ด้วย
 2. ทุกครั้งที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดัดแปลง ผู้อนุญาตขอเสนอต่อผู้รับงานดัดแปลง ให้ใช้สัญญาอนุญาต ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่มอบให้ท่าน ตามสัญญาอนุญาตนี้ด้วย
 3. หากข้อตกลงใดในสัญญาอนุญาตนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ผลจากการดังกล่าว ไม่กระทบต่อข้อตกลงอื่น ๆ ที่เหลือของสัญญาอนุญาตนี้ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้ และในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าข้อตกลงที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ข้อตกลงนั้นไม่เป็นโมฆะและสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยที่คู่สัญญาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมกับสัญญาอนุญาตนี้อีก
 4. การยกเว้นข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญาอนุญาตนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและลงนาม โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในการยกเว้นหรือให้ความยินยอมเท่านั้น
 5. สัญญาอนุญาตนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับงานที่อนุญาต ไม่มีบันทึกความเข้าใจ สัญญา หรือคำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับงานที่อนุญาต นอกเหนือจากข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตจะไม่ผูกพันกับข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นใด ที่อาจปรากฏในการติดต่อสื่อสารใด ๆ จากท่าน สัญญาอนุญาตนี้ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่มีข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย