วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:กระบะทราย)

'ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี'


ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

 1. 1.ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2501 สถานที่เกิด จังหวัดนครนายก ที่อยู่ บ้านเลขที่ 300/17 หมู่บ้านนครินทร์แลนด์ หมู่ที่ 3 ซอยมิตรภาพ - โนนม่วง ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 081-5921303 E-mail chapik@kku.ac.th
 1. 2. ประวัติการศึกษา
 2. ระดับ คุณวุฒิที่จบ)(ปี สถาบัน
 3. ปริญญาเอก Ph.D. Musicology (2533) Banaras Hindu University ,India
 4. ปริญญาโท M.Phil. Musicology (2529) Banaras Hindu University ,India
 5. M.M. Musicology (2530) Banaras Hindu University ,India
 6. ปริญญาตรี ค.บ. ดนตรี (2523) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 7. ประกาศนียบัตร The Academy of Korean Studies (2535) Korean Music Studies, Korea


 1. 3. ประวัติการรับราชการ
 1. 3.1 ด้านวิชาการ
 • - ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523
 • - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534
 • - ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537
 • - ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561
 • - Visiting Scholar, Music Department, Monash University, Australia 2530


 1. 3.2 ด้านการบริหาร
 • - หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535-2537
 • - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538-2543
 • - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543-2547
 • - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548-2550
 • - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551-2559
 • - ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-ปัจจุบัน

 1. 3.3 ด้านอื่นๆ * - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556-ปัจจุบัน
 * - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 * - ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 * - กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
 * -	กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน


 1. 4. ผลงานทางวิชาการ


 1. 4.1 หนังสือและตำรา
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2530). สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ จำนวน 2,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2542). สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ จำนวน 2,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2548). ดนตรีอินเดีย,กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 1,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2548). อักษรดุริยางค์ทางระนาดเอก.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ครั้งที่1 จำนวน 1,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2559). อักษรดุริยางค์ทางระนาดเอก.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ครั้งที่2 จำนวน 1,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีและธนวัฒน์ บุตรทองทิม. (2550). อักษรดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, จำนวน 1,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2551). ดนตรีลาวเดิม ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง, จำนวน 500 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2548). ดนตรีเอเชียตะวันออก.ขอนแก่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์, จำนวน 500 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2547). ดนตรีจีน ขอนแก่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์, จำนวน 300 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2554). ดนตรีเกาหลี ขอนแก่น : โครงการตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น, จำนวน 1,000 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2560). การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี.ขอนแก่น : โครงการตำราบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.500 เล่ม.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2561) ประชุมบทความทางดนตรี ขอนแก่น : สายวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 1. 4.2 วิจัย
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2543). ปี่พาทย์มอญในประเทศไทย วิเคราะห์กรณีมือขวางในฆ้องมอญวงใหญ่ ฝ่ายวิจัยล้านนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2550). ดนตรีลาวเดิมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ค.ศ.1975 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2556). อัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพงานศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2559). ดนตรีลาวเดิมยุคจินตนาการใหม่ ตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1986 ขอนแก่น : กองทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.339 หน้า.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2559). ดนตรีราชสำนักกัมพูชาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
# 	4.3 บทความวิจัย
# 
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2524). ปี่พาทย์มอญในพิธีศพ. วารสารคำ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2525). มอญร้องไห้. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2545). ขงเบ้งเมื่อไปนั่งบนกำแพงแกล้งดีฉิน. ศิลปวัฒนธรรม, 25(4),
 • 66-71.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2550). ดนตรีในราชสำนักลาวในยุคสมัยแห่งกรเปลี่ยนแปลง. วารสาร
 • สังคมลุ่มน้ำโขง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีพิธีศพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารสุริยวาทิต
 • วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี.(2559). ดนตรีลาวเดิมยุคจินตนาการใหม่ตั้งแต่ปีค.ศ.1986, วารสารดนตรีรังสิต, 12(2), 59-74.
 • - บพิตร เค้าหัน, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีและไพศาล สุวรรณน้อย.(2560). การถ่ายทอดความรู้ทาง
 • ดนตรีของพระเจนดุริยางค์ไปสู่ลูกศิษย์ กรณีศึกษา พันจ่าอากาศเอกมนัส ปิติสานต์
 • และพันตารวจโท เวส, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 11(2), 90-98.
 • - บพิตร เค้าหัน, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีและไพศาล สุวรรณน้อย. (2561). อิทธิพลของพระเจน
 • ดุริยางค์ที่มีต่อการศึกษาดนตรีตะวันตก, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 8(1),
 • 85-93.
 • - วุฒิสิทธิ์ จีระกมล, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีและเจริญชัย ชนไพโรจน์. (2561). การเปลี่ยนแปลงของ
 • วงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 8(1), 94-102.
 • - อัศวิน นาดี และ เฉลิมศักดิ์(2561)พิกุลศรี.ภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ.
 • กองดุริยางค์ทหารอากาศไทย, วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,10(2),
 • 68-91.
 • - อุทาน บุญเมือง, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และ สุชาติ แสงทอง2561). ป้าดก๊องล้านนา : การสืบ
 • ทอดและการประสมวง. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,
 • 10 (ฉบับพิเศษ), 201-212.
 • - อุทาน บุญเมือง, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และ สุชาติ2562)แสงทอง.ป้าดก๊องล้านนา.( : บริบท
 • และสังคีตลักษณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,6(1), 44-73.
 • - Watchara Tangted, Jarernchai Chonpairot and Chalermsak Pikulsri. (2561).
 • Khsemuoy in the Kingdom of Cambodia, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
 • พิชญทรรศน์, 13 (2), 289-296.
 • - Sarinthorn Khumkhet, Chalermsak Pikulsri and Theerarat Leelaloedsurakul.
 • (2015), In Rituals Dance of Tribal Tai dam: Form of Dance, Roles and
 • Existence in Luang Namtha Laos, European Journal of Scientific
 • Research, 128(2), 208 – 214. SJR
 • -Surapon Nesusin, Jarernchai Chonpairot and Chalermsak Pikulsri. (2012). Khaen
 • Mouth Organ of the Tai Ethnic Groups in Mekong River Basin: Origin, Diffusion
 • and Guideline for Transmission and Development. European Journal of
 • Social Sciences. 34(4). 565 – 572. SJR
 • - Dome Swangarom, Supannee Leauboonshoo, Chalermsak Pikulsri (2015) Asia
 • Pacific Journal of Multidisciplinary Research. May 2015, 26-30
 • - Buncha Kiatjarungphan and Chalermsak Pikulsri. (2014). SARABHAÑÑA ISAN: Folk
 • Aesthetics Based on Buddhist Aesthetics, European Journal of Social
 • Sciences, 44(3), 292 – 229. SJR
 • - Thammanoon Jittreebut Supunnee Leuaboonsho and Chalermsak Pikulsri. (2012).
 • Ethnic Music of Lua in Thailand and Lao People's Democratic Republic.
 • European Journal of Social Sciences. 35(1), 24 – 31.
 • - Pongpitthaya Sapaso, Sangkom Pumipuntu and Chalermsak Pikulsri. (2012). Guide
 • Line for Development of the Music Technology Program in Thailand and
 • Singapore. European Journal of Scientific Research. 85(3), 445 – 451.
 • - Chalermkit Kengkaew, Jarernchai Chonpairot & Chalermsak Pikulsri. (2015).
 • Traditional Burmese Musical Instruments and Their Roles in Hsaing waing.
 • The International Journal of Critical Cultural Studies. 13(4), 1-13. ISSN
 • 2327- 0055 E-ISSN 2327-2376. URL: http://ijhccs.cgpublisher.com
 • http://ijhccs.cgpublisher.com/product/pub.247/prod.108


 1. 4.4 บทความทางวิชาการ
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "ปี่พาทย์มอญในพิธีศพ" วารสารคำ (ธันวาคม 2524) ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "มอญร้องไห้" วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 (กรกฎาคม 2525)
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "รสดนตรีในดนตรีไทย" หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 มกราคม 2530
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "จดหมายจากอินเดีย" ถนนดนตรี. ธันวาคม 2529.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "กระจับปี่" ถนนดนตรี 2 (1) 2530: 47-50.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "พิณในพระไตรปิฎก” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 13-14 กันยายน 2535.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "วิธีการศึกษาดนตรีพื้นบ้าน" หนังสือที่ระลึกงานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26-27 มกราคม 2537.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "วัฒนธรรมอินเดียในดนตรีไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 6-7 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "การศึกษาดนตรีไทย : ทางเลือกแห่งนิยามดนตรีวิทยา หรือมนุษยสังคีตวิทยา" คำดนตรี 1 (มิถุนายน 2539) หน้า 17-22.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "วัฒนธรรมปี่พาทย์มอญของไทย" หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 2-14 กรกฎาคม 2539 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "จอห์น ครอเฟริด์กับดนตรีของชาวสยาม" เพลงดนตรี 3, 1 (มีนาคม-พฤษภาคม 2539) หน้า 75-79.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "การเปลี่ยนแปลงในระบบครอบครัวนักดนตรี" หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 3 - 5 มกราคม 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 79-93.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "ดนตรีในราชสำนักเกาหลี" คำดนตรี 2 (มิถุนายน 2540).
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "ดนตรีเพื่อเจริญปัญญา" หนังสือที่ระลึกครอบรอบ 4 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 กันยายน 2540 หน้า 67-69.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "ขงจื้อ คำสอนและอิทธิพลที่มีต่อดนตรีเอเชียตะวันออก" คำดนตรี (มิถุนายน 2540-2541) หน้า 40-50.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "อิทธิพลของต่างชาติที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์บทเพลงไทย" หนังสือที่ระลึกงานสังคีตสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 กันยายน 2542 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้า 17-27.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "ในหลวงกับดนตรี" ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 หน้า 14.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และอนุวัตร โพธินาม. "วิธีเทียบเสียงเครื่องตีไทย" หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียน นายเรือ จ.สมุทรปราการ.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "เงื่อนไขของเวลาที่มีผลต่อการสืบเนื่องเพลงไทย" หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "วิกฤตภาวะของเพลงไทย” เอกสารประกอบการ สัมมนางานสังคีต-สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "การศึกษาดนตรีไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องสังคีตไทยกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ อุบลสังคีต ครั้งที่ 1
 • ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "ขงเบ้งเมื่อไปนั่งบนกำแพง แกล้งดีดฉิน" ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 66-71.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "นครสวรรค์ : ดินแดนแห่งดนตรีคีตกร" เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง บทเพลงแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2 เมษายน 2545.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางดนตรี" เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 4-6 กรกฎาคม 2545.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีไทย” เพลงดนตรี. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีลาวเดิม” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
 • ดนตรี ครั้งที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีลาวเดิม สายเสียงสานสัมพันธ์สองนครินทร์” มรดกล้านช้าง โครงการความร่วมมือทางวิชาการลาว-ไทย สถาบันวิจิตรศิลปะแห่งชาติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น,2550 :43-45.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีในราชสำนักลาวในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” วารสารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง. กันยายน-ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีลาวเดิมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2518” เอกสารประชุมประกอบการสัมมนามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. 15-16 พฤศจิกายน 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิจัย พหุลักษณ์สังคม ลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 636-642.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “พระนารทมุนีฐานะนักวิชาการดนตรี” หนังสือที่ระลึกการประกวด ดนตรีไทยประจำปีการศึกษา 2550 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18-20 มกราคม 2551, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีพิธีศพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารสุริยวาทิต วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “โกรฟ :สารานุกรมย่อโลกดนตรี” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “แนวทางการศึกษาดนตรีลุ่มน้ำโขง วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มกราคม 2562
 • - เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. “ดนตรีลาวเดิมยุคจินตนาการใหม่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986” วารสารดนตรีรังสิต Vol.12 No.2 July-December 2017.
 • - Chalermsak Pikulsri Cultural Interaction in Music Between Thailand and
 • Neighbouring Countries Seminar Paper on Symposium of the International Musicological Society 28 August - 2 September 1988. Melbourne, Australia
 • - Chalermsak Pikulsri "Music of Thailand: A Comparative Study to Indian Music" Seminar Paper of International Music Conference Khairagarh University 26-28, Blopal, India.
 • - Chalermsak Pikulsri "Change in Thai Traditional Music" 6 International Conference on Thai Studies. December 1997, Chieng Mai, Thailand.
 • - Chalermsak Pikulsri "Hindo God in Thai Music Belief" 7 International Conference on Thai Studies. 4-8 July 1999 Amsterdam. The Netherland.
 • - Chalermsak Pikulsri "Music in Tipitaka" 38 World conference of International Council for Traditional Music. 2007. China.
 • - Chalermsak Pikulsri "Lao Classical Music Followinging Political Change in 1975" 40 World conference of International council forTraditional Music. June 2009 Durban, South Africa.
 • - Chalermsak Pikulsri "Hindu God in Lao Classical Music Belief” International Interdisciplinary Symposium. Ljubliana 24-29 September 2009, Slovenia.
 • - Chalermsak Pikulsri “ Lao Classical Music after 1993 A.D. Proceeding of The ICTM world Conference 2015. july,University of Kazathstan.
 • - Chalermsak Pikulsri “Relationship between the cort music of Siam and Lan Xaing the forgotten Historical Evidence” Proceeding of ICTM.Study group on East Asia Music, 25-27 August 2016.Taipe.
 • - Chalermsak Pikulsri “Chinese Culture in Thai Music Tradition” Proceeding of the Hakka Culture Conference,21-24 October 2016 Zhenshen University, China.
 • - Chalermsak Pikulsri. Changes in Music of Khmu Tribein Lao People,s Democratic Republic LanXang Heritage 3.
 • 5. รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ
 • - รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดตำราครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง สังคีตนิยมว่าด้วย ดนตรีไทย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • - รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
 • - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงานในสาขาวิชา ประจำปี 2558 มอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • - รางวัลอาจารย์ดีเด่น สายวิชาการมอบโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปี 2560
 • - รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทย-ลาว ปี 2560
 • - รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563
 • มอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ด้านวิชาการ
 • - รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2560 มอบโดยสภาคณาจารย์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • - รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
 • มอบโดยที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท)
 • - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สอน ด้านการสอน สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
 1. 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ.0540.07/ว 6473 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (6 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเชิญที่ ศธ 0527/17766 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - วิทยากรบรรยายเรื่อง Chinese Culture in Thai Traditional Music ในการประชุมวิชาการ The 7th Advanced Forum of Hakka and the 1st Hakka Cultural Innovative Forum October 22,2016 Shenzhen City, China. หนังสือเชิญจาก Cultural Industry Research Institute of Shenzhen University. (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ประเมินอิสระพิจารณาบทความ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ 0530.1 (9.4.2) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (1 ชั่วโมง/งาน)
 • - ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือเชิญที่ ศธ 0517.31/2084 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตามคำสั่งที่ 17/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (4 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ประเมินอิสระพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในรายงานหลังการประชุม (Proceeding) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หนังสือเชิญที่ ศธ 0545.11/ว 45 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี หนังสือเชิญที่ ศธ 0547.05/ว 1426 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 (1 ชั่วโมง/งาน)
 • - ประธานสอบวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือเชิญที่ ศธ 0517.31/1884 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือเชิญที่ ศธ.0520/7753 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ประเมินอิสระพิจารณาบทความ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ 0530.(9.4.2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 (1 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพิจารณารายงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คำสั่งที่ 322/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 (6 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการประเมินผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสือที่ ศธ 0518.01/ง.วช./394 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ 0530.1(5.1)/554 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ตรวจสอบทางวิชาการเพื่อประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนมหนังสือเชิญที่ ศธ 0589.1(6)/0284 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (1 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0521.2.06/072 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 • - กรรมการสอบเค้าโครงและวิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ 0530.24/332 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (12 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ Abstract และ Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 222/2559 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 (3 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนังสือเชิญที่ ก.พ.ต. 058/2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คำสั่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 9/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หนังสือเชิญที่ ศธ.0535.8/143 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (3 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หนังสือเชิญที่ ศธ 0543/1243 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (5ชั่วโมง/งาน)
 • - วิทยากรเสวนา เรื่อง การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 จัดโดยวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสือเชิญที่ วดต 4500/048 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 (3 ชั่วโมง/งาน)
 • - วิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนบทความวิชาการดนตรีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หนังสือเชิญที่ ศธ 0571.06/0219
 • - กรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ 106/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 (3 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย หนังสือเชิญที่
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการวารสารวิถีสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0568.8/ว 0080 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 (ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนังสือเชิญที่ ศธ 0519.1.03/3730 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตำราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามที่ 479/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (6 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเพื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถาบันเครือข่ายคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒและ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0520.202/ว 001654 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 (3 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือเชิญที่ ศธ 0250.202/- ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 (3 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการประจำกองบรรณาธิการวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือเชิญที่ ศธ 6393(12)671 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 (1ชั่วโมง/สัปดาห์)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หนังสือเชิญที่ ศธ 0564.01/962 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หนังสือเชิญที่ ศธ.0547.05/ว73 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือเชิญที่ ศธ 64.15/0022 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 (1 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเชิญที่ ศธ 0512.18.026.0024.3/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - วิทยากรบรรยายเรื่องดนตรีเอเชีย เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือเชิญที่ ศธ64.15/0012 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 (12 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ 0540.01/กพว.027 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หนังสือเชิญที่ ศธ 0564.01/36 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ 027/2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0513.10103/5498 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หนังสือเชิญที่ 0564.01/4843 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือเชิญที่ ศธ ลงวันที่ 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0513.10103/3596 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หนังสือเชิญที่ ศธ 0540.01/กพว.0111 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หนังสือเชิญที่ ศธ 0568.01/1738 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือเชิญที่ ศธ 64/1971 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือเชิญที่ ศธ 0520/5856 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0503.10103/5570 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - Examiner to examine and evaluation of Ph.D thesis, Banaras Hindu University,Varanasi, India, Ref.No.CE/RES/New II/226(Gen.) Dated 11.11.2014 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หนังสือเชิญที่ ศธ 0564.01/5755 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คำสั่งที่ 87/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หนังสือเชิญที่ วธ0801.01(5)/177 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หนังสือเชิญที่ ศธ.0534/กบศ.025 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือเชิญที่ ศธ.64/0264 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ล1088/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หนังสือเชิญที่ ศธ.0568.01/3655 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หนังสือเชิญที่ ศธ.0583/1671 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หนังสือเชิญที่ ศธ.0583/1247 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หนังสือเชิญที่ ศธ.0583/1250 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือเชิญที่ ศธ.64/0438 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนังสือเชิญที่ ศธ.6902(2)/7222 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเชิญที่ ศธ.0512.18/01151 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสือเชิญที่ ศธ.0518.01/ง.ว.ช./218 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือเชิญที่ ศธ.64/0084 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเชิญที่ ศธ.0527/17766 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 • - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือเชิญที่ 0516.06/พ 325 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 (5 ชั่วโมง/งาน)
 • - บรรณาธิการวารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • - กองบรรณาธิการวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • - กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย