วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดเขมาภิรตาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา พระเจ้าอู่ทองทรงบูรณปฏิสังขรณ์เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์ วัดเขมาภิรตารามเป็นวัดที่อยู่ในสังกัดบัญชีกฐินหลวงของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ เดิมเรียกว่า วัดเขมา บางครั้งเรียกว่า "วัดเข็นมา" (คำว่า เขมา มีความหมายว่า ความเกษมสุข ความพ้นจากเครื่องห่วงใย ความปลอดจากกังวลทั้งหลาย)

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเขมาภิรตาราม, วัดเขมา
ที่ตั้งเลขที่ 45 ซอยพิบูลสงคราม 3 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร[1]
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระประธานมาจากอยุธยา
พระพุทธรูปสำคัญพระประธาน, พระพุทธอินแปลง, พระนิรันตราย, พระศรีอาริยเมตไตร
ความพิเศษเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เวลาทำการทุกวัน 08.00–17.00 น.
จุดสนใจพระมหาเจดีย์, พระอุโบสถ, พระที่นั่งมูลมณเฑียร, พระตำหนักแดง
กิจกรรมงานปิดทองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (วันมาฆบูชา)
การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลชในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
หมายเหตุติดต่อเข้าชมสถานที่สำคัญของวัดได้ที่สำนักงานส่วนกลาง วัดเขมาภิรตาราม 08 1259 5129, 08 9823 7340
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรส (ซึ่งต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ เพื่อกราบทูลขอวัดเขมาเป็นวัดสำหรับกฐินในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี จากนั้นได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัดเขมาพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่จากพระราชวังจันทรเกษมที่อยุธยามาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และมีการฉลองใน พ.ศ. 2371 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อฉลองพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนี แล้วพระราชทานนามเพิ่มว่า วัดเขมาภิรตาราม

  • ลำดับเจ้าอาวาส

รายนามเจ้าอาวาสเท่าที่สืบได้ มีดังนี้[2]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระเขมาภิมุขธรรม พ.ศ. 2397 พ.ศ. 2406
2 พระเขมาภิมุขธรรม (ศรี ปุณฺณสีโล) พ.ศ. 2406 พ.ศ. 2422
3 พระครูเขมาภิมุขธรรม (อิ่ม โกลิโต) พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2427
4 พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต) พ.ศ. 2427 พ.ศ. 2433
5 พระครูสถิตธรรมสโมธาน (สอน) พ.ศ. 2433 พ.ศ. 2441
6 พระวินัยรักขิต (คง ปญฺญาทีโป) พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2463
7 พระเขมาภิมุขธรรม (นวล ยโส) พ.ศ. 2464 พ.ศ. 2477
8 พระเขมาภิมุขธรรม (เกตุ เกสโร) พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2509
9 พระธรรมรัชมงคล (จับ อุคฺคเสโน) พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2541
10 พระเทพเมธากรกวี (ละเอียด สลฺเลโข) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2562
11 พระวชิรเขมคุณ (วิลาศ อคฺควโร) 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 294
  2. ประวัติวัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร เมืองนนทบุรี, หน้า 44-48

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°49′18″N 100°30′13″E / 13.82166°N 100.50359°E / 13.82166; 100.50359 โครงสถานที่