วัดอุทกเขปสีมาราม

วัดอุทกเขปสีมาราม
วัดอุทกเขปสีมาราม
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ถ.ศุขประยูร หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140
โทร 0897619824, 0899363998
นิกาย ธรรมยุตติกนิกาย
ความสำคัญ หลวงพ่อวัดน้ำ พันธุ์ไม้ในวรรณคดี พันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ (อายุนับร้อยปี)
กิจกรรม เทศนาธรรม วันอาทิตย์ และวันพระ
แผนที่

วัดอุทกเขปสีมาราม หรือ วัดน้ำ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทย ติดกับอุโบสถมีชายน้ำสมัยก่อนมีประเพณีตักบาตรโยนบัว ประเพณีวันสงกรานต์ ในรัชกาลปัจจุบัน มีการก่อสร้าง ศาลาไทย เรือนไทย ลานธรรม ศาลาและแพริมน้ำ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น (ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร 2549 ประเภทส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ประวัติความเป็นมาของวัดแก้ไข

เริ่มก่อตั้งโดยพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณณกเถร) หรือ เจ้าคุณเฒ่า เมื่อปี พ.ศ. 2436 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังแรกเมื่อ พ.ศ. 2459 และทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2467 เป็นวัดคณะธรรมยุติกนิกายวัดแรกในเขตเมืองพนัสนิคม ท่านได้คอยเฝ้าติดตามดูแลวัดอุทกฯ โดยมิได้ขาดจนกระทั่งท่านละสังขาร เมื่อสิ้นอายุขัยท่านแล้ว พระเขมทัสสี (เอี่ยม เมฆิยเถร) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายรูปต่อมายังได้เข้ามาติดตามดูแลจนมีเจ้าอาวาสองค์แรกในปี พ.ศ. 2460

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

 • พระครูสังฆวุฒิกร (เที่ยง ญาณอุชุโก) (พ.ศ. 2460–2470)
 • พระอธิการดำ (จุลฺลโก) (พ.ศ. 2471–2481)
 • พระครูนิวาตวรคุณ (เกลื่อน มินินฺทโล ทองนพคุณ) (พ.ศ. 2481–2505)
 • พระครูวินัยวาที (เจริญ อติวุฑฺโฒ ธรรมรักษ์) (พ.ศ. 2505–2544)
 • พระชลญาณมุนี, ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช / นาคสิทธิเลิศ) (พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน)
 
เรือนรับรองสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเมื่อ วันที่ 7 ก.พ. 2548
 
ศาลารับรองริมน้ำ
 
กุฏิทุติยภูมิ

พระครูสังฆวุฒิกร (เที่ยง ญาณอุชุโก)แก้ไข

พระครูสังฆวุฒิกร (เที่ยง ญาณอุชุโก) (พ.ศ. 2460–2470) พระฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้รับบัญชาจากพระเขมทัสสี (เอี่ยม เมฆิยเถร) เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ให้สร้างอุโบสถหลังแรกแม้ทุนทรัพย์จะไม่เพียงพอแต่ก็ให้ได้จัดงานทำบุญขึ้นในวัด ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาและปูพื้นอุโบสถจนสำเร็จและทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2467

พระอธิการดำ (จุลฺลโก)แก้ไข

พระอธิการดำ (จุลฺลโก) (พ.ศ. 2471–2481) ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยสืบสานงานสร้างวัดต่อมาอีก 10 ปี

พระครูนิวาตวรคุณ (เกลื่อน มินินฺทโล ทองนพคุณ)แก้ไข

พระครูนิวาตวรคุณ (เกลื่อน มินินฺทโล ทองนพคุณ) (พ.ศ. 2481–2405) ระหว่างนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสได้มาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรปีละ 20–30 รูป ปีพ.ศ. 2483 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้มาสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาชื่อว่าโรงเรียนอุทกวิทยากร เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตั้งอยู่ภายในวัด ประชาชนทั่วไปเรียกว่า ตึกขาว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นตึกหลังแรกในอำเภอพนัสนิคม

พระครูวินัยวาที (เจริญ อติวุฑฺโฒ / ธรรมรักษ์)แก้ไข

พระครูวินัยวาที (เจริญ อติวุฑฺโฒ / ธรรมรักษ์ น.ธ.เอก) (พ.ศ. 2505–2544) ได้ทำการรื้อถอนศาลาการเปรียญหลังเก่าและสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้นแทนในปี พ.ศ. 2520 ได้ร่วมกันกับพระราชสังวรญาณ (สนิท ถิรสินิทฺโธ) วัดศิลขันธ์ จังหวัดอ่างทอง และพระเขมสารโสภณ (ธรรมนูญ ธุวสีลเถร) วัดเขาบางทราย ซื้อที่ดินติดกับวัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้นชื่อว่า โรงเรียนอุทกวิทยาคม เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสร้างฌาปนสถานในปี พ.ศ. 2527 และในปีพ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 กำหนดเขตกว้าง 28 เมตร ยาว 46 เมตร และทำการรื้อถอนอุโบสถหลังเก่าออก มีงานยกช่อฟ้าวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2544 ก่อนงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

พระชลญาณมุนี, ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช /นาคสิทธิเลิศ น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.ด.)แก้ไข

พระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช /นาคสิทธิเลิศ น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.ด.) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกุโร) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส มีบัญชาให้มารักษาการเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จากนั้น 3 เดือน จึงได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงสมณศักดิ์เป็น ฐานานุกรมในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ที่ “ พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร สังฆานุนายก” ต่อมาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิมหาราชาธิราชเจ้า ทรงพระกรุณาพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระชลญาณมุนี ท่านได้ปรับปรุงพัฒนาวัดทั้งด้านการศึกษาและถาวรวัตถุให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นสง่างามมากมายหลายรายการ

ข้อมูลรายละเอียด ประวัติ และสมณศักดิ์ ของพระชลญาณมุนี,ดร. (Most Ven. Dr.Phrachonyanmuni)แก้ไข

 • ชื่อ - ฉายา - ชื่อสกุล: พระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช / นาคสิทธิเลิศ)
 • ชื่อ (ภาษาอังกฤษ): Most Ven. Dr.Phrachonyanmuni
 • วัน เดือน ปี เกิด : 25 ธันวาคม 2508
 • ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญที่ “พระชลญาณมุนี” พ.ศ. 2550
 • เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ฐานานุกรมในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม พ.ศ. 2546

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. พ.ศ. 2560
 • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติ์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554
 • ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. พ.ศ. 2557
 • ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544
 • ป.ธ. 3 วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527
 • น.ธ.เอก วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2524 ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ตำแน่งหน้าที่ปัจจุบันแก้ไข

 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี พ.ศ. 2563
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ (ธ) พ.ศ. 2563
 • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) พ.ศ. 2563
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร (กจพ) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. พ.ศ. 2560

 • ประธานกรรมการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559
 • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี พ.ศ. 2559
 • ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส จงหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559
 • อาจารย์ประจำ สถาบันพลังจิตตานุภาพ พ.ศ. 2558
 • กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558
 • ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558
 • พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2556
 • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุทกวิทยาคม พ.ศ. 2545
 • เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545
 • กรรมการแผนกธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2543
 • พระธรรมทูต สายที่ 7 พ.ศ. 2533

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับแก้ไข

 • พระธรรมทูต ประจำวัดป่าสันติธรรม ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2540 โดยมติมหาเถรสมาคม ที่ 64/2540
 • พระธรรมทูต ประจำวัดป่าสันติธรรม ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2534 โดยมติมหาเถรสมาคม ที่ 89/2534
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2535
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ. 2527
 • ประกาศนียบัตรรางวัลผลงานการวิจัย ในการประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน วิทยาเขตเคนชิงตัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2559
 • เกียรติบัตรภาคีเครือข่าย ผู้นำศาสนาดีเดน่ จากสา นักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559
 • ประกาศนียบัตรผู้นำเสนอผลงาน ในการประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2558
 • โลร่างวัลผลงานวิทยานิพนธร์ ะดับ “ชมเชย” จากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น พ.ศ. 2556
 • ได้รับรางวัล 'ตาราอวอร์ด' จากเสถียรธรรมสถาน พ.ศ. 2555
 • ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2549
 • ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการสงเคราะห์ประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2549
 • ได้รับเกียรติบัตร “การบรรยายปฏิบัติและบำเพ็ญจติตภาวนา” จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2547 ผลงานวิชาการ
 • บทความวิชาการ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเมือง Buddhism and politics ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MCU Congress II) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เมษายน 2561
 • บทความวิชาการเรื่องวิเคราะห์หลักการสร้างปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท An Analysis of the wisdom Development in Theravada Buddhism ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สาขาปรัชญาและศาสนา) 29 - 30 มีนาคม 2561
 • บทความวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์เรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท Analysis of tolerance in Theravada Buddhism ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวชิ าการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สาขาปรัชญาและศาสนา) 28 - 29 กันยายน 2560
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การปกครองที่เป็นธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” EQUITABLE ADMINISTRATION IN DHARAVADA BUDDHISM ตีพิมพ์ในวารสาร ตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษา ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

บทความวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานหนังสือแก้ไข

 • บทความวิชาการ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมตามพระธรรมวินัย” BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT ACCORDING TO THE DISCIPLINE ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2558
 • บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน” THE ROLE OF SANGKA IN THE SOCIAL DEVELOPMENT AT PRESENT ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEADERS TO SUPPORT THE INTEGRATION OF ASEAN พิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลมิ ฉลองวิสาขบชูโลกประจำปี 2558 “การประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก 2558 ครั้งที่ 12 The 12th Conference of United Nations Day of Visak “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)”
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของ พระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในหนังสือรวม : บทความวิชาการโครงการ “สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น” ประจำปี 2557 ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2557
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “เคล็ดลับการทำวิทยานิพนธ์” ในงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก” THE PROTOTYPE OF BUDDHIST MONK FOR PROPAGATING BUDDHISM TOWARD THE GLOBAL SOCIETY ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธ” APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF MORALITY IN BUDDHIST LEADERSHIP DEVELOPMENT หมายเลขผลงานวจิ ยั : GICECG1611076 การประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน วิทยาเขตเคนชิงตัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
 • ผลงานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review ISSN : 2287-0121 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2557 Vol. A special issue : May 2014 ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 3 พฤษภาคม 2557
 • ผลงานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธ (Buddhist Leadership) ISBN 978-616-478-287-7 สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2561
 • ผลงานหนังสือเรื่อง รวมธรรมคำเทศน์ หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2561
 • ผลงานหนังสือเรื่อง ธรรมเทศน์ 2 หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560
 • ผลงานหนังสือเรื่อง ธรรมเทศน์ 1 บ. งามช่างปริ้นแอนด์มีเดีย จก. ชลบุรี พ.ศ. 2559
 • ผลงานหนังสือเรื่อง ธรรมออนไลน์ บ.สมควรการพยาบาล จก. ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558

ติดต่อแก้ไข

วัดอุทกเขปสีมาราม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

E-mail : watutoknum @ gmail . com

ดูเพิ่มแก้ไข

วัดสาขาแก้ไข

๑. วัดป่าแควสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างอิงแก้ไข

หนังสือที่ระลึก ในพระราชวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และ เททองหล่อพระประจำวันเกิด สมเด็จพระญาณวโรดม ในโอกาสที่จะมีอายุ 90 ปี ณ วัดอุทกเขปสีมาราม หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 15.00 น.