วัดหนังราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดหนัง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร[1] สร้างขึ้นประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏผู้สร้าง วัดนี้เป็นวัดโบราณ เป็นวัดร้างมากว่า 200 ปีแล้ว ตั้งอยู่ ณ ฝั่งขวาหรือนัยหนึ่ง ฝั่งเหนือคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เลขประจำวัด 200 เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีสืบมาแต่โบราณ มีนามว่าวัดหนังมาแต่เดิม และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2460 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2367 ในสมัยของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทำการฉลองวัดหนัง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2380 นั่นเอง การเริ่มสถาปนาคงอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2367 ถึง พ.ศ. 2378 และปรากฏเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันถึง 9 พระองค์ และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สืบต่อจากพระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)

วัดหนังราชวรวิหาร
พระอุโบสถ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดหนัง
ที่ตั้งเลขที่ 200 ซอยวุฒากาศ 42 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร)
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/allthaitemple/wadhnang-rachwrwihar
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระพุทธปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ

การสถาปนาวัด แก้

การสถาปนาวัดหนังคงจะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ไม่ทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใครบ้างเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง แต่มีปรากฏในพงศาวดารภาคที่ 33 บุพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า กรมหมื่นพิทักษ์ทรงเป็นนายด่านทำการจนแล้วสำเร็จ

รายนามเจ้าอาวาสวัดหนังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แก้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระนิโรธรังสี ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
2 พระโพธิวงศาจารย์ (ขาว) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
3 พระราชกวี (มุ้ย) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
4 พระครูสังยุตตินทรีย์ (ทอง) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
5 พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2469
6 พระวิเชียรกวี (ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2502
7 พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2512
8 พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม) พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2552
9 พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 291