วัดสว่างอารมณ์ (จังหวัดภูเก็ต)

วัดในจังหวัดภูเก็ต

วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ 49 ตารางวา

วัดสว่างอารมณ์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสว่างอารมณ์, วัดราไวย์
ที่ตั้งตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุพจน์ธรรมาทร (ปิยะพงษ์)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสว่างอารมณ์ หรือ วัดราไวย์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2485[1] เริ่มสร้างวัดโดยเริ่มจากพระบุญรอด ธมฺมกาโม ซึ่งเดินธุดงค์มาจากอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านศรัทธาจึงได้นิมนต์ให้อยู่และสร้างที่พักสงฆ์ถวาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513 ในด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 นอกจากนั้นทางวัดยังให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในที่ดินประมาณ 4 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ห้องสมุด 1 หลังและสถานพยาบาลอีก 1 หลัง

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นอาคารคอนกรีตถาวร วิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตถาวรและครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบาตร ศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถานและหอระฆัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานพระเพลากว้าง 2 เมตร รวมถึงมีพระพุทธรูปอื่นอีก 5 องค์ ขนาดพระเพลากว้าง 1 เมตร เท่ากันหมด[2]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการบุญรอด ธมฺมกาโม พ.ศ. 2385–2425
  • พระอธิการบุญนาค สุปโก พ.ศ. 2425–2460
  • พระอธิการเงาะ ปภสฺสโม พ.ศ. 2460–2466
  • พระถนอม โกวิโท พ.ศ. 2466–2471
  • พระปลัดลอด สุจิตฺโต พ.ศ. 2471-2499
  • พระครูโสภณธรรมรส (ธมฺมรโส เชย แก้วประดิษฐ์) พ.ศ. 2499–
  • พระครูสุพจน์ธรรมาทร (ปิยะพงษ์)

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสว่างอารมณ์". พระสังฆาธิการ.
  2. "ประวัติวัดสว่างอารมณ์ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗". ภูเก็ตสารสนเทศ.