วัดสมณานัมบริหาร

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสมณานัมบริหาร เป็นวัดมหายานในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[1] เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุขององสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง) ซึ่งที่เคารพบูชาของบุคคลทั่วไป

วัดสมณานัมบริหาร
อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดญวนสะพานขาว
ที่ตั้งถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาสพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เดิมชื่อ วัดเกี๋ยงเพื้อกตื่อ ชาวญวนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้สร้างขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดสมณานัมบริหาร


อ้างอิง

แก้
  1. กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 7, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2531.