วัดศรีคูณเมือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)

วัดศรีคูณเมือง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดศรีคูณเมือง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

เดิมเป็นวัดมาแต่โบราณ จนถึง พ.ศ. 2115 สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชมาพักทัพบริเวณนี้จึงได้บูรณะวัดแห่งนี้ ต่อมากลายเป็นวัดร้างจนถึงพ.ศ. 2310 ได้มีการบูรณะและสร้างวัดใหม่ชื่อ วัดใน เพราะอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองเก่า และในวัดมีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐมีน้ำดีตลอดปี จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดน้ำออกบ่อศรีคูณเมือง บ้างเรียกว่า วัดคนชุมน้ำออกบ่อ[1] ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดศรีคูณเมือง" จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2522 วัดได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอน 127 ง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544

โบราณสถานและปูชนียวัตถุ แก้

โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบด้วย วิหารสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพพังทลายมากก่ออิฐสอปูน ทางวัดได้สร้างอาคารคลุมทับไว้ กู่พระไชยเชษฐา มีลักษณะคล้ายมณฑปมีหลังคาเอนลาดซ้อนกันสองชั้น ข้างในเป็นโถงมีทางเข้าด้านหน้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปลงรักปิดทอง 1 องค์ มีทางเข้าอยู่ด้านหน้า สิมเก่า อยู่ด้านหลังวิหารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4.5 เมตร ยาว 5.8 เมตร หันหน้าไปทางทิศใต้ ก่ออิฐสอปูน ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลง หลังคาและผนังบางส่วนพังทลาย ทางวัดได้สร้างอาคารชั่วคราวคลุมไว้ รอบ ๆ สิมมีใบเสมาหินทรายรูปแบบศิลปะทวารวดีและในรูปแบบยุคหลังกว่าอยู่หลายใบ บ่อน้ำเก่า อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารเป็นบ่อน้ำเก่าก่อด้วยอิฐรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร ก่อด้วยอิฐ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2106[2] ถือว่าเป็นบ่อน้ำคู่บ้านคู่เมือง น้ำในบ่อใช้ในพิธีสำคัญเช่น พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง หรือหลวงพ่อพระไชยเชษฐา ประดิษฐานในพระธาตุที่มีศิลปะคล้ายกับพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย[3]

อ้างอิง แก้

  1. "โบราณสถานวัดศรีคูณเมือง". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-16. สืบค้นเมื่อ 2022-04-21.
  2. "วัดศรีคูณเมือง". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  3. "วัดศรีคูณเมือง จ.หนองบัวลำภู".