วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (อำเภอศรีนคร)

วัดในอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, วัดคลองพลับ, วัดคลองมะพลับ
ที่ตั้งตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เดิมชื่อ วัดคลองพลับ หรือ วัดคลองมะพลับ ตั้งตามชื่อบ้านที่มีสัญลักษณ์ของพื้นที่คือ มีลำคลองที่คดไปคดมาพับไปพับมา เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2462 โดยมี นายแผน พิมพ์ทอง นายเนตร คู่ครอง และนายเขียน ทิมเอม เป็นผู้ริเริ่มชักนำชาวบ้านก่อสร้างวัด ซึ่งมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร[1] ได้รับฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 ศาลาการเปรียญ วิหารหลวงพ่อหล้า (อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก) และวัดยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาพินิโจดมประชารังสวรรค์ ซึ่งเปิดสอน 2 แผนก คือ พระปริยัติธรรม แผนกธรรม 3 ระดับ นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก และพระปริยัติธรรม แผนกบาลี คือ ชั้นบาลีไวยากรณ์ ชั้นเปรียญตรี (ประโยค 1–2 และเปรียญธรรม 3 ประโยค) ชั้นเปรียญโท(เปรียญธรรม 4-5-6 ประโยค) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาพินิโจดมประชารังสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • หลวงพ่อหล้า นนทิปญโญ เจ้าอาวาสรูปแรก พ.ศ. 2467–2489
 • พระอาจารย์เจ๊ก สุจิตโต รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2489–2490
 • พระอาจารย์หล้า พลวดร รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2491–2494
 • พระอาจารย์สง่า กนตสีดล รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2495–2501
 • พระอาจารย์สุพรหม สุรปญโญสี รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2501–2506
 • พระครูสุธรรมพินิจ เจ้าอาวาสรูปที่ 2 พ.ศ. 2506–2544
 • พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสรูปที่ 3 พ.ศ. 2544–2562
 • พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ (สุวรรณ สนฺตจิตฺโต) พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. "วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม". องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร.
 2. "วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม". พระสังฆาธิการ.
 3. "วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.