วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดป่า ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ นิยมเรียกว่า หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อวัดป่า

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ที่ตั้งถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท) ป.ธ.8
หมายเหตุ
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดป่าเลไลยก์
ขึ้นเมื่อ25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขอ้างอิง0004901
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี หน้าบันของพระวิหารเป็นตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและพระวิหารในอดีต

ประวัติ

แก้

วัดป่าเลไลยก์วรวิหารสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจน ตามพระราชพงศาวดารเหนือระบุว่า พระเจ้ากาแตทรงให้มอญน้อยมาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ภายหลัง พ.ศ. 1724

ประชาชนนิยมมานมัสการ “หลวงพ่อโต” ซึ่งมีขนาดองค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร ตามพระราชพงศาวดารระบุว่าภายในพระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน 36 องค์

เป็นโบราณสถาน หมายเลขทะเบียน 0004901 ของกรมศิลปากรที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478[1]

ทำเนียบเจ้าอาวาส

แก้

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อดีตถึงปัจจุบัน เท่าที่พบข้อมูล[2][3][4]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการกล่ำ - - ไม่ชัดเจน
2 เจ้าอธิการสุด หรือ สุก - - ไม่ชัดเจน
3 พระครูโพธาภิรัต (สอน สุวณฺณาโภ) พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2475 เจ้าอาวาส, มรณภาพ
4 พระครูรักขิตวันมุนี (พร) พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2477 ผู้รั้ง
พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2480 เจ้าอาวาส, มรณภาพ
5 พระครูโพธาภิรัต (โต๊ะ ชินปุตฺโต) พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2483 เจ้าอาวาส, ลาออก
6 พระวิสุทธิสารเถร (ถิร ปญฺญาปโชโต) พ.ศ. 2483 พ.ศ. 2494 รักษาการ
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2527 เจ้าอาวาส, มรณภาพ
7 พระมหาจุน สิริมงฺคโล ป.ธ.7 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2527 รักษาการ, มรณภาพ
8 พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินฺตาอินฺโท) ป.ธ.5 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2553 เจ้าอาวาส, มรณภาพ
9 พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท) ป.ธ.8 พ.ศ. 2553 - เจ้าอาวาส, ปัจจุบัน

งานเทศกาลประจำปี

แก้
  • งานเทศกาลสมโภชและนมัสการหลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ วันขึ้น 5 - 9 ค่ำ เดือน 5
  • งานเทศกาลสมโภชและนมัสการหลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ วันขึ้น 5 - 9 ค่ำ เดือน 12

การปรากฏชื่อวัดในวรรณคดีไทย

แก้

วัดป่าเลไลยก์ปรากฏชื่อในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วบวชเณร ปัจจุบันมีอนุสรณ์ถึงตัวละครเอก 3 ตัวในเรื่องขุนช้างขุนแผน คือ

  1. อนุสาวรีย์ขุนแผน
  2. อนุสาวรีย์นางพิมพิลาไลย
  3. อนุสาวรีย์ขุนช้าง
  4. บ้านขุนช้าง

ภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ, เล่ม 512 ง, 8 มีนาคม 2478, หน้า 3710
  2. พระรักขิตวันมุนี. (2507). ประวัติวัดป่าเลไลย์. สุพรรณบุรี: มนัสการพิมพ์.
  3. พระศรีธวัชเมธี. (2562). สมโภชพระอารามหลวง ครบ 100 ปี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความพระราชทานสมณศักดิ์, เล่ม 51 ง, 18 พฤศจิกายน 2477, หน้า 3142