วัดกลางเก่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดกลางเก่า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา มี่ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดกลางเก่า
Wat Klang Ubosot 2.jpg
ชื่อสามัญวัดกลางเก่า, วัดกลาง
ที่ตั้งตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกลางเก่า หรือเดิมชื่อ วัดกลาง ตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2320 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและผู้บริจาคที่ดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2348 แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างก่อน พ.ศ. 2320 มีบันทึกว่าเมื่อ พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ได้เสด็จมาประทับแรมที่พลับพลาบ้านดอน หัวเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระองค์ได้เสด็จมาวัดกลาง โดยมีพระครูสุวรรณรังษีคอยรับเสด็จ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราช ทานเงินแก่พระครูสุวรรณรังสีเป็นเงิน 40 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดกลาง

ต่อมาอุโบสถของวัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยพระวินัยธรรมช่วย ได้จ้างช่างทำเปลี่ยนเครื่องบนเสา กระเบื้องใส่ ช่อฟ้า ใบระกา ถือปูนใหม่ ให้สามารถทำสังฆกรรมได้ จากนั้นได้มีวัดกลางอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเดียวกัน คือ วัดกลางใหม่ จึงได้เปลี่ยนนามวัดนี้ว่า "วัดกลางเก่า"[2] วัดยังมีสังขารพระอธิการซ้อน อยู่ในโลงแก้วทางประตูใกล้ทางออกไปแม่น้ำตาปี[3]

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

 • พระสุธี
 • พระครูสุวรรณรังษี (มี) พ.ศ. 2432
 • พระวินัยธรรม ช่วย
 • พระปลัด ครัน
 • พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.3 พ.ศ. 2458–2505
 • พระอธิการซ้อน วลฺลโภ พ.ศ. 2511–2517
 • พระครูสังวราธิคุณ พ.ศ. 2517–2555
 • พระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์) พ.ศ. 2555–

อ้างอิงแก้ไข

 1. "วัดกลาง". พระสังฆาธิการ.
 2. "การศึกษาวิเคราะห์สภาพของวัดกลาง (เก่า) สุราษฎร์ธานี".
 3. "วัดกลางเก่า KLANG KAO TEMPLE". จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา).