วชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์

นักธุรกิจ
วชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์

นายวชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 17 (ลาดพร้าว) และรองโฆษกพรรคไทยรักไทย เกิดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของ ดร.ประชา คุณะเกษม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคไทยรักไทย และนางสุมณี คุณะเกษม นักสะสมของเก่าจากทั่วโลก มูลค่าหลายพันล้านบาท ที่มีโครงการจะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิ “มณีมณฑ์ชา”

นายวชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ เดิมชื่อ "ประมณฑ์ คุณะเกษม" เพิ่งเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อแผ่นดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548 ขณะดำรงตำแหน่ง ส.ส. และเลขานุการคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ พรรคไทยรักไทย นายวชิระมณฑ์มีบทบาทแสดงความเห็นผ่านสื่อ เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย 11 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2542 ควรแก้ไขใน 2 ประเด็นคือ ให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ 2 ล้านบาทขึ้นไปขอฟื้นฟูกิจการได้ ซึ่งจากเดิมต้องมีหนี้ 10 ล้านบาทขึ้นไป และให้ลูกหนี้กิจการขนาดเล็กสามารถขอฟื้นฟูกิจการได้ หรือกรณี พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในประเด็นธุรกิจ 4 ประเภทคือ ธุรกิจตัดผม, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ซักอบรีด และ การถ่ายภาพ ที่ควรนำกลับเข้าไปเป็น ธุรกิจสงวนในบัญชีแนบท้ายกฎหมาย เพราะเจ้าของกิจการเป็นคนในพื้นที่ จึงนับเป็นเศรษฐกิจชุมชน ที่หากเปิดเสรี ให้คนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณีธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ตามรัฐบาลในขณะนั้น ไม่มีการแก้ไขกฎหมาย ในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 นายวชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ ลงสมัคร ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 (กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ-นนทบุรี) ลำดับที่ 7 ในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรค

ประวัติการศึกษาแก้ไข

นายวชิระมณฑ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก The Fieldston School ประเทศสหรัฐอเมริกา ii ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Colgate University ประเทศสหรัฐอเมริกา ii ปริญญาโท สาขาการตลาด (MBA) จาก Fordham University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Oxford Programme on Negotiation in Bangkok

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • กรรมผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิตี้ คอมมิวเคชั่นส์
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.พี.พี. จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท โซลูชั่น 21 จำกัด (บริการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท Asian Cyber News & Information (Thailand) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท Pacific Data System จำกัด (บริการข้อมูลข่าวสารทางการเงิน)
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท Holiday Club International (บริการท่องเที่ยว - พักผ่อน)
 • กรรมการบริษัท HW Communications (อังกฤษ)

ประวัติทางการเมืองแก้ไข

 • รองโฆษกพรรคไทยรักไทย
 • เลขานุการฝ่ายศึกษานโยบายเศรษฐกิจและวิชาการ
 • อนุกรรมการเทคนิค สาขาพนักงานเทคโนโลยี (IT) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์)
 • คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทำระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดน
 • คณะอนุกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
 • รองประธานอนุกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะสมุยและปริมณฑล
 • คณะกรรมการติดตามนโยบายกลุ่มงานด้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพในชุมชน
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
 • คณะกรรมการกำหนดชุมชนเมือง
 • คณะทำงานติดตามการดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำหรับกรุงเทพมหานคร
 • ประธานคณะทำงานติดตามการทะเบียนและบัตรอิเล็คทรอนิกส์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปลูกต้นกล้าเพิ่มปัญญาเด็กไทย

ตำแหน่งทางสังคมแก้ไข

 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุมชน เขตลาดพร้าว
 • อดีตประธานสภาวัฒนธรรม เขตลาดพร้าว
 • อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
 • ประธานจัดงานประเพณีลอยกระทง เขตลาดพร้าว
 • จัดงานประเพณีสงกรานต์ เขตลาดพร้าว
 • ผู้ร่วมก่อตั้งชมรม Future Society
 • ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ "คนรักลาดพร้าว"
 • ที่ปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ "ลาดพร้าว"
 • ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สน.โชคชัย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข