เปิดเมนูหลัก

วงดนตรีสุนทราภรณ์

(เปลี่ยนทางจาก วงสุนทราภรณ์)

วงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นวงดนตรีเพลงไทยสากลแห่งแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 โดยมีศิลปินยุคต้นๆ ดังนี้คือ เอื้อ สุนทรสนาน, มัณฑนา โมรากุล, เลิศ ประสมทรัพย์, สุภาพ รัศมิทัต, สุปาณี พุกสมบุญ, จันทนา โอบายวาทย์, จุรี โอศิริ, วินัย จุลละบุษปะ, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, ชวลี ช่วงวิทย์, พูลศรี เจริญพงษ์, วรนุช อารีย์, ศรีสุดา รัชตะวรรณ, สมศักดิ์ เทพานนท์, รวงทอง ทองลั่นธม, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, อ้อย อัจฉรา, มาริษา อมาตยกุล, บุษยา รังสี เป็นต้น

วงดนตรีสุนทราภรณ์
โลโก้สุนทราภรณ์.png
ตราสัญลักษณ์ประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่เกิดประเทศไทย
แนวเพลงเพลงสุนทราภรณ์,เพลงลีลาศ,เพลงสังคีตสัมพันธ์,แจ๊ส
ช่วงปีพ.ศ. 2482

การรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยเอื้อ สุนทรสนานกับเพื่อนๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เมื่อบริษัทเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2482 ประจวบกับวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ดำริให้มีวงดนตรีประจำกรม เอื้อและเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม จึงเข้ามาประจำเป็นวงหัสดนตรีกรมโฆษณาการ และเปลี่ยนชื่อเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในเวลาต่อมา โดยนักดนตรีชุดเดียวกันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว นอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีที่มาจาก นามสกุลของเอื้อ (สุนทรสนาน) สนธิคำกับชื่อคนรักของเอื้อ (อาภรณ์)

ทว่าในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการใช้ชื่อทั้งสองเปลี่ยนไป กล่าวคือวงสุนทราภรณ์ เป็นสิทธิมรดกตามกฎหมายของอติพร เสนะวงศ์ บุตรสาวของเอื้อกับอาภรณ์ (สกุลเดิม: กรรณสูต) ส่วนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ มีโฉมฉาย อรุณฉาน (นิตยา อรุณวงศ์) เป็นหัวหน้า

รายชื่อนักร้องสุนทราภรณ์แก้ไข

ยุคต้นแก้ไข

 
วงดนตรีสุนทราภรณ์พร้อมนักร้องยุคต้นและยุคกลาง

ยุคกลางแก้ไข

ยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้แก้ไข

 • พันธ์พร วัฒนเรืองไร
 • ช่อฉัตร รัตนกมล
 • ช่อชบา ชลายลนาวิน
 • โสม อุษา
 • นพดฬ ชาวไร่เงิน
 • ยรรยง เสลานนท์
 • สุวณีย์ เนื่องนิยม
 • อรณี กานต์โกศล
 • ดำรง สุทธิพงษ์
 • เพ็ญจันทร์ รักประยูร
 • รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
 • ศรวณี โพธิเทศ
 • ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
 • รัตน์สุดา วสุวัต
 • อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
 • จินตนา สุวรรณศิลป์
 • อาภา สวนขวัญ
 • สมคิด เกษมศรี
 • ศันสนีย์
 • พรเทพ สุขขะ
 • จั่นทิพย์ สุฐินบุตร
 • พรรณี สกุลชาคร
 • วิรุณ สุขขะ
 • โกมล โลกะกะลิน
 • จันทรา โลกะกะลิน
 • พิมผกา วันดี
 • ธิดารัตน์ วรินทราคม
 • สุรพล วรรณประเสริฐ
 • กอบบุญ บุญเอื้อ
 • ถวัลย์ พุกาธร
 • โฉมฉาย อรุณฉาน
 • ศรีสวาท เจริญวงษ์
 • ฉัตรแก้ว พรภัทร
 • อรพร บงกช
 • ปราโมทย์ มนชน
 • มานพ ภาณุมาศ
 • วัฒนา ศโรภาส
 • ผจงพิศ พุฒพล
 • วิศณุ มหามิตร
 • จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
 • ภูรี ภูมินารถ
 • ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
 • ดาริกา หลิมรัตน์
 • มยุรินทร์ สุขยิ่ง

ยุคหลังแก้ไข

 • ชาญชัย อินทรสุนานนท์ (2541-2546)
 • ชำนิ พวงมณี
 • มนู กังวาลพล (2544-2545)
 • รัชตพันธ์ พงศบุตร (2514-2556)
 • ทิพรักษ์ แสงเงิน (2514-2553)
 • รัตนพล จินตกานนท์ (2539-2555)
 • บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ (2513-2547)
 • กัญญาวรรณ พัฒนาสันต์ (2520-2545/2561)
 • ทิพามน เปรมมงคล (2522-2545/2561)

• วาณี พัฒนา (2544-2545)

 • กรองกาญจน์ ไชยรัชต์ (2540-2548/2550)
 • สุพรรณิกา ฉายาพรรณ (2517-2548)
 • อรดี วิชเวช (2523-2556)

นักร้องปัจจุบันวงสุนทราภรณ์แก้ไข

 • เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ (2513-ปัจจุบัน)
 • พรศุลี วิชเวช (2516-ปัจจุบัน)
 • จิตนภา จิตอารี (2542-ปัจจุบัน)
 
วงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคปัจจุบัน

รุ่นปัจจุบันแก้ไข

นักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์แก้ไข

 • เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย (เอ็ม) (2544-2556)
 • บัญชา รักษาจันทร์ (จิมมี่) (2544-ปัจจุบัน)
 • ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ (ดุ๊ก) (2544-2555)
 • พรชัย เอกศิริพงษ์ (โน้ต) (2544-ปัจจุบัน)
 • วิรัช ศรีพงษ์ (วิ) (2544-2553/2556-2558)
 • พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ (ต๊ะ) (2544-ปัจจุบัน)
 • สุทธิพงศ์ อยู่สำราญ (ทิ)
 • อรุณวตี ฉัตรเท (2544-2545)
 • นิธิมา วิชเวช (ปาน) (2544-2556)
 • สุบงกช ทองช่วง (นุ่น) (2544-2560)
 • นลินรัตน์ กาญจนคเชนท์ (โบว์) (2544-2545)
 • แพรวทิพย์ สุทธนนท์ (เพลง) (2544-2547)
 • พรวลี เอกศิริพงษ์ (แนน) (2545-2551)
 • วิสสุดา วัณโณ (น้ำหวาน, น้ำตาล)
 • ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ (ยุ้ย) (2546-ปัจจุบัน)
 • ณัฏฐ์นรี มะลิทอง (มีน) (2548-ปัจจุบัน)
 • ชาตรี ชุ่มจิตร (ซัน) (2549-ปัจจุบัน)
 • นฤดล ผิวอ่อน (แจ็ป) (2549-ปัจจุบัน)
 • ศราวิน วงษ์สุวรรณ (โอ๋) (2549-ปัจจุบัน)
 • วฤณพร เครือภู่ (เบนซ์) (2549-ปัจจุบัน)
 • หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง (หนึ่ง) (2550-2556)
 • ศศิพิมพ์ อาทยะกุล (มะเหมี่ยว) (2549-2554)
 • อัมพาพร ตั้งจิตวิทยาคุณ (พลอย) (2550-2555)
 • สรวิชญ์ ครมวิชิต (หลุยส์) (2552-2557)
 • ชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง (ขวัญ) (2552-ปัจจุบัน)
 • เจนิเฟอร์ อัมพรพา (เมย์)
 • เจนิสต้า อัมพรพา (มาย)
 • นันทพร ค้าผล (แจน) (2554-ปัจจุบัน)
 • พชระ สุวรรณรัตน์ (ปาล์ม) (2556-ปัจจุบัน)
 • ณัฐภพ รัมกิตติคุณ (บุ๊ค)
 • คุณานันท์ หลิมพานิช (กีตาร์)
 • มุขอันดา ใจยง (มุข) (2559-ปัจจุบัน)
 • ณภกฤตชา อมรบุญชัย (มายเดียร์) (2560-ปัจจุบัน)
 • ฐานภา ธูปแจ้ง (จิว) (2560-ปัจจุบัน)

ดูเพิ่มแก้ไข