วงปี่พาทย์ เป็นวงที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทตี เป่า และเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีและพิธีต่าง ๆ แบ่งได้ 3 ขนาด ได้แก่

นอกจากนี้วงปี่พาทย์ยังมีอีก 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

และยังมีวงปี่พาทย์พื้นเมืองทางภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกด้วย เรียกว่า วงปี่พาทย์ล้านนา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

หนังสือและบทความ

แก้
  • จิตตพิมญ์ แย้มพราย. (2559). ดุริยศิลป์บนแผ่นดินศรีอยุธยา. ใน อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี: มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ. เล่ม 2. บรรณาธิการโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร. น. 271-296. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยอิสระประวัติศาสตร์ไทย.

เว็บไซต์

แก้