ลิ่ม เป็นเครื่องมือกลพื้นฐาน ซึ่งโดยหลักการคือการใช้พื้นเอียงในการแยกของสองสิ่งออกจากกัน การให้แรงในแนวตั้งฉากกับส่วนหัว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแรงตั้งฉากไปเป็นแรงในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง

ลิ่ม

จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกล ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของความยาวและความกว้างของตัวลิ่ม โดย ถ้าลิ่มมีความกว้างมาก จะต้องใช้แรงมากกว่า ลิ่มที่มีความกว้างน้อยกว่า ตัวอย่างของการใช่ลิ่ม เช่น ขวาน ตะปู มีด สิ่ว เป็นต้น

การคำนวณเกี่ยวกับลิ่มแก้ไข

 

เมื่อ

 • E = แรงที่ใช้ในการตอกลิ่ม มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)
 • H = ความสูงของลิ่มที่ตอกลงไป มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)
 • W = แรงต้านของวัตถุที่กระทำต่อลิ่ม มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)
 • L = ความกว้างของหน้าลิ่ม มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)


การคำนวณเรื่องลิ่มใช้กฎของงาน คืออ (ไม่คิดแรงเสียดทาน).

งานของแรงพยายาม = งานของแรงต้านทาน

      E * H      =      W * L

M.A. = W/E = H/L

อ้างอิงแก้ไข

 • McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Science & Technology, Third Ed., Sybil P. Parker, ed., McGraw-Hill, Inc., 1992, p. 2041.

สรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น