ลิง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลิง สามารถหมายถึง

  • ลิง สัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  • สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (เสนาลิง) นักแสดง และพิธีกรชาวไทย
  • ปลาลิง (ทับศัพท์จาก ling) ชื่อวิทยาศาสตร์ Molva molva ปลาทะเลในแถบยุโรป