รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ.ศ. 1731 พ.ศ. 1792
(สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1822
(สวรรคต)
30 ปี
2   พ่อขุนบานเมือง (ขุนปาลราช) พ.ศ. 1780 พ.ศ. 1822 (พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์) พ.ศ. 1822
(สวรรคต)
ไม่ถึง 1 ปี
3   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (รามราช) พ.ศ. 1780/1790 พ.ศ. 1822
(พระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์)
พ.ศ. 1841
(สวรรคต; 51/61 พรรษา)
19 ปี
4   พระยาเลอไทย พ.ศ. 1805 พ.ศ. 1841
(พระราชโอรสในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
พ.ศ. 1866
(สวรรคต)
25 ปี
5   พระยางั่วนำถุม พ.ศ. 1809 พ.ศ. 1866
(พระราชโอรสในพ่อขุนบานเมือง)
พ.ศ. 1890
(สวรรคต)
24 ปี
6   พระมหาธรรมราชาที่ 1 พ.ศ. 1843 พ.ศ. 1890
(พระราชโอรสในพระยาเลอไทย)
พ.ศ. 1911 (สวรรคต) 21 ปี
อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยาระหว่างปี พ.ศ. 1921-1931
7   พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
พ.ศ. 1901 พ.ศ. 1911
(พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 1)
พ.ศ. 1943

(ถูกยึดพระราชบัลลังก์)

พ.ศ. 1952

(51 พรรษา)

32 ปี
8   พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1943
(พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2; ยึดพระราชบัลลังก์)
พ.ศ. 1962
(สวรรคต)
19 ปี
9   พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1962
(พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2)
พ.ศ. 1981
(สวรรคต)
19 ปี
ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893
(สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1912
(สวรรคต; 57 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
  สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912
(พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1913
(สละราชสมบัติ)
พ.ศ. 1938
(53 พรรษา)
ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
3   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913
(พระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1931
(สวรรคต; 78 พรรษา)
18 ปี
4   สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1931
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์และสวรรคต; 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
2
(2)
  สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931
(ยึดพระราชบัลลังก์)
พ.ศ. 1938
(สวรรคต; 53 พรรษา)
7 ปี
5   สมเด็จพระเจ้ารามราชา พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938
(พระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวร)
พ.ศ. 1952
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์)
ไม่ปรากฏ 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
6   สมเด็จพระนครินทราธิราช
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952
(พระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1967
(สวรรคต; 65 พรรษา)
15 ปี
7   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1967
(เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนครินทราธิราช)
พ.ศ. 1991
(สวรรคต; 62 พรรษา)
24 ปี
8   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2)
พ.ศ. 2031
(สวรรคต; 57 พรรษา)
40 ปี
9   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2031
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
พ.ศ. 2034
(สวรรคต; 29 พรรษา)
3 ปี
10   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
พ.ศ. 2072
(สวรรคต; 57 พรรษา)
38 ปี
11   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2072
(พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
พ.ศ. 2076
(สวรรคต; 45 พรรษา)
4 ปี
12   สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4)
พ.ศ. 2077
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์และสวรรคต; 5 พรรษา)
5 เดือน
13   สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077
(พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4)
พ.ศ. 2089
(สวรรคต; 47 พรรษา)
13 ปี
14   สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089
(พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช)
พ.ศ. 2091
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์และสวรรคต; 13 พรรษา)
2 ปี
-   ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2069 พ.ศ. 2091
(ยึดพระราชบัลลังก์)
พ.ศ. 2091
(ถูกลอบปลงพระชนม์และสวรรคต; 42 พรรษา)
42 วัน
15   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเฑียรราชา หรือ พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091
(พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
พ.ศ. 2111
(สวรรคต; 63 พรรษา)
20 ปี
16   สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111
(พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)
พ.ศ. 2112
(สวรรคต; 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
17   สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2057 พ.ศ. 2112
(พระเจ้าบุเรงนองโปรดให้ราชาภิเษก)
พ.ศ. 2133
(สวรรคต; 76 พรรษา)
21 ปี
18   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
(พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
25 เมษายน พ.ศ. 2148
(สวรรคต; 50 พรรษา)
14 ปี 271 วัน
19   สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2103 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2153
(สวรรคต; 50 พรรษา)
5 ปี
20   สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2153
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2153
(ถูกยึดพระราชบัลลังก์)
ไม่ปรากฏ 1 ปี 2 เดือน
21   สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(พระศรีศิลป์)
พ.ศ. 2131 พ.ศ. 2154
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2171
(สวรรคต)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมพรรษา 40 พรรษา)
17 ปี
22   สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2155 พ.ศ. 2171
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2173
(เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เข้ายึดพระราชวัง และจับพระองค์สำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2173
(พระชนมพรรษา 18 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23   สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2173
(เหล่ามุขมนตรีก็เห็นว่ายังทรงพระเยาว์เกินไป จึงถอดพระองค์จากราชสมบัติ)
พ.ศ. 2178
(พระชนมพรรษา 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
24   สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173
(เหล่าขุนนางอันเชิญเสวยราชสมบัติ)
พ.ศ. 2199
(สวรรคต)
พ.ศ. 2199
(พระชนมพรรษา 56 พรรษา)
25 ปี
25   สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2199
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2199
(พระศรีสุธรรมราชาและพระนารายณ์ได้ร่วมกันชิงราชสมบัติ)
พ.ศ. 2199 9 เดือน
26   สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2199
(พระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2199
(พระนารายณ์เข้ายึดพระราชวัง และนำสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาสำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พระนารายณ์)
พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2199
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2231
(สวรรคต)
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมพรรษา 56 พรรษา)
32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
28   สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231
(ทรงเข้ายึดอำนาจและกวาดล้างอิทธิพลต่างชาติ)
พ.ศ. 2246
(สวรรคต)
พ.ศ. 2246
(พระชนมพรรษา 71 พรรษา)
15 ปี
29   สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชา)
พ.ศ. 2251
(สวรรคต)
พ.ศ. 2251
(พระชนมพรรษา 47 พรรษา)
5 ปี
30   สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(พระเจ้าท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251
(พระราชโอรสในสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
พ.ศ. 2275
(สวรรคต)
พ.ศ. 2275
(พระชนมพรรษา 54 พรรษา)
24 ปี
31   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275
(พระราชโอรสในสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
พ.ศ. 2301
(สวรรคต)
พ.ศ. 2301
(พระชนมพรรษา 78 พรรษา)
26 ปี
32   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6
(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2301
(ทรงสละราชบัลลังค์ให้สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์)
พ.ศ. 2339
(พระชนมพรรษา 74 พรรษา)
2 เดือน
33   สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
(สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2310
(เสียกรุงศรีอยุธยา และสวรรคต)
พ.ศ. 2310
(พระชนมพรรษา 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1   สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310
(ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี)
พ.ศ. 2325
(เกิดจลาจลในกรุงธนบุรี)
6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมพรรษา 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(ทรงปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2352
(สวรรคต)
7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมพรรษา 73 พรรษา)
27 ปี
2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
พ.ศ. 2367
(สวรรคต)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมพรรษา 57 พรรษา)
15 ปี
3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
พ.ศ. 2394
(สวรรคต)
2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมพรรษา 64 พรรษา)
27 ปี
4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช)[1]
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2411
(สวรรคต)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมพรรษา 63 พรรษา)
17 ปี
5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2453
(สวรรคต)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมพรรษา 57 พรรษา)
42 ปี
6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2424 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2468
(สวรรคต)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมพรรษา 45 พรรษา)
15 ปี
7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2478
(สละราชสมบัติ)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมพรรษา 47 พรรษา)
10 ปี
8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2478
(พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
มิได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2489
(สวรรคต)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมพรรษา 20 พรรษา)
11 ปี
9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2559
(สวรรคต)
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมพรรษา 88 พรรษา)
70 ปี 126 วัน
10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
(พระชนมพรรษา 67 ปี 213 วัน+)
3 ปี 136 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. "พระบรมราชโองการประกาศถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 (ตอน 54 ข): หน้า 1. 18 ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2562.