รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
(กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์)
1740 1792 1822
(พระชนมายุ 82 พรรษา)
30 ปี
2   พ่อขุนบานเมือง 1780 1822
(พระชนมายุ 42 พรรษา)
1 ปี
3   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(พ่อขุนรามราช)
(พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช)
1780 1822 1842
(พระชนมายุ 62 พรรษา)
20 ปี
4   พระยาเลอไทย 1805 1842 1866
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
5   พระยางั่วนำถม 1809 1866 1890
(พระชนมายุ 81 พรรษา)
24 ปี
6   พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไทย)
[พระบาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช]
(พระบาทกมรเตงอัญฦๅไทยราช)
1843 1890 1911
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7   พระมหาธรรมราชาที่ 2 1901 1911 1942 1952 31 ปี
8   พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
? 1942 1962 20 ปี
9   พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
? 1962 1981 19 ปี

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1912
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
  สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912 พ.ศ. 1913
(พระชนมายุ 28 พรรษา)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
3   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
18 ปี
4   สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
2
(2)
  สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931 พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
7 ปี
5   สมเด็จพระเจ้ารามราชา พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938 พ.ศ. 1952 ? 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
6   สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967
(พระชนมายุ 65 พรรษา)
15 ปี
7   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
8   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
40 ปี
9   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034
(พระชนมายุ 29 พรรษา)
3 ปี
10   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
38 ปี
11   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
2031 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
4 ปี
12   สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระชนมายุ 5 พรรษา)
5 เดือน
13   สมเด็จพระไชยราชาธิราช 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
13 ปี
14   สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 13 พรรษา)
2 ปี
-   ขุนวรวงศาธิราช 2049 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
20 ปี
16   สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
17   สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1)
พ.ศ. 2064 พ.ศ. 2112 พ.ศ. 2133
(พระชนมายุ 79 พรรษา)
21 ปี
18   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2)
(พระองค์ดำ)
พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
15 ปี
19   สมเด็จพระเอกาทศรถ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3)
(พระองค์ขาว)
พ.ศ. 2106 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
20   สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)

? พ.ศ. 2153 2 เดือน
21   สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

(บรมราชาที่ 1)

พ.ศ. 2134 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 38 พรรษา)
17 ปี
22   สมเด็จพระเชษฐาธิราช

(บรมราชาที่ 2)

พ.ศ. 2155 พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 19 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23   สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
24   สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5)

พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25   สมเด็จเจ้าฟ้าไชย

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6)

? พ.ศ. 2199 9 เดือน
26   สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)

? พฤษภาคม พ.ศ. 2199 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3)

พ.ศ. 2175 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
28   สมเด็จพระมหาบุรุษ

(สมเด็จพระเพทราชา)

พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231 พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)
15 ปี
29   สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8

(สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี)
(พระเจ้าเสือ)

พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246 พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
30   สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

(สมเด็จพระภูมินทราชา)
(พระเจ้าท้ายสระ)

พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251 พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 5
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275 พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
26 ปี
32   สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 3

(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร)
(ขุนหลวงหาวัด)

พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301 พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33   สมเด็จพระบรมราชาที่ 3

(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์)
(พระเจ้าเอกทัศ)

พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301 7 เมษายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1   สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
(สมเด็จพระบรมราชาที่ 4)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช)
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394 6 เมษายน พ.ศ. 2394 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(พระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี
10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 69 ปี 122 วัน+)
5 ปี 45 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง