ในทางภาษาศาสตร์ ภาษาลักษณะน้ำเสียง หรือ ภาษาระดับเสียง-ลักษณะน้ำเสียง เป็นภาษาที่ใช้วรรณยุกต์และลักษณะน้ำเสียงร่วมกันในระบบ ภาษาพม่าและภาษาจีนเซี่ยงไฮ้จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้ ภาษาพม่ามักจะถูกนิยามว่าเป็นภาษาวรรณยุกต์ แต่ระดับเสียงที่แตกต่างกันนั้นได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะน้ำเสียงของสระที่แตกต่างกัน โดยไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้