รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทาน น.ร.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ มีอักษรย่อว่า น.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาสืบแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ มีเฉพาะชั้นสายสะพายชั้นเดียว ทั้งนี้ ผู้รับพระราชทานต้องเป็นพุทธมามกะเท่านั้น และจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในงานมงคล หรืองานที่มีหมายกำหนดการระบุไว้เท่านั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายหน้า)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ จัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่ 3 รองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์และเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สามัญชนจะได้รับพระราชทาน โดยมีรายพระนามและรายนาม เช่น

ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

  ผู้ได้รับพระราชทาน น.ร. ที่ยังทรงพระชนม์

ฝ่ายหน้า

แก้
ปีที่ได้รับ พระนาม อ้างอิง
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว [1]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พ.ศ. 2412 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ [1]
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [1] เก็บถาวร 2016-09-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พ.ศ. 2422 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ [2]
พ.ศ. 2429 สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [3]
พ.ศ. 2436 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร [4]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พ.ศ. 2437 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร [5]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต [6]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ [6]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ [7]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ [7]
พ.ศ. 2444 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา [1]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [8]
พ.ศ. 2454 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก [9]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [9]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ [10]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
พ.ศ. 2455 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ [11]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พ.ศ. 2456 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [12]
พ.ศ. 2457 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [13]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ [14]
พ.ศ. 2463 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ [15]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ [16]
พ.ศ. 2465 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน [17]
พ.ศ. 2474 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร [18]
พ.ศ. 2493 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร [19]
พ.ศ. 2484 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [20]
พ.ศ. 2516 สมเด็จพระบรมโอราธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [21]

ฝ่ายใน

แก้
ปีที่ได้รับ พระนาม อ้างอิง
พ.ศ. 2422 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พ.ศ. 2436 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี [2] เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร [22]
พ.ศ. 2448 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี [23]
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พ.ศ. 2454 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร [10]
พ.ศ. 2463 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา [3] เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
พ.ศ. 2465 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี [4] เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พ.ศ. 2468 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี [24]
พ.ศ. 2469 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ [25]
พ.ศ. 2474 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี [26]
พ.ศ. 2493 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี [27]
พ.ศ. 2504 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [28]
พ.ศ. 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี [5] เก็บถาวร 2007-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พ.ศ. 2526 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [29]
พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [30]
พ.ศ. 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [31]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ [32]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [33]

สามัญชน

แก้

  ผู้ได้รับพระราชทาน น.ร. ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปีที่ได้รับ นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2412 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) [1]
พ.ศ. 2429 เจ้าพระยาสุรวงศไวยวัฒนพิพัฒนศักดิ (วอน บุนนาค) [3]
พ.ศ. 2463 เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) [16]
พ.ศ. 2467 เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) [1]
พ.ศ. 2484 เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน) [20]
พ.ศ. 2484 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม [34]
พ.ศ. 2488 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) [35]
พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [36]
พ.ศ. 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ [37]
พ.ศ. 2539 สัญญา ธรรมศักดิ์ [38]

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม, พระนคร, โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑, ตอน ๖๐, ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๒, หน้า ๕๒๘
 3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓, ตอน ๔๖, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๓๘๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า๓๖๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑, ตอน ๓, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๗, หน้า ๒๒
 6. 6.0 6.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีมงคลการโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑, ตอน ๔๒, ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๗, หน้า ๓๓๕
 7. 7.0 7.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีมงคลการโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ, เล่ม ๑๑ , ตอน ๕๐, ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๗, หน้า ๔๕๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๘, ตอน ๔๖, ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๔, หน้า ๘๗๓
 9. 9.0 9.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔, หน้า ๔๘
 10. 10.0 10.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๔, หน้า ๑๗๖๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา,รายพระนามและนามผู้ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๘๒๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๐, ตอน ๐ ง, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๙๖๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์และจุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๕๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๑, ตอน๐ ง, ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๗, หน้า ๒๒๓๙
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๗, ตอน ๐, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๐๒
 16. 16.0 16.1 ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๗, ตอน ๐, ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๓, หน้า ๓๖๑๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๙, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๓๔๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๓๐๘๔
 19. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๗ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๑๙๙๕
 20. 20.0 20.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๘๗๔
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๐, ตอน ๑๐ ง ฉบับพิเศษ, ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๘
 22. ราชกิจจานุเบกษา, การเฉลิมพระสุพรรณบัตร เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๐, ตอน ๑๙, ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๓๐๗
 23. ราชกิจจานุเบกษา, การเฉลิมพระสุพรรณบัตร ตั้งกรมฝ่ายใน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล, เล่ม ๒๒, ตอน ๘, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๕๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ง, ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘, หน้า ๓๖๗๐
 25. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นพรัตนราชวราภรณ์ฝ่ายใน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๔๓๐
 26. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๔, หน้า ๓๑๐๖
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓, หน้า ๑
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๘ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๗
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๘๐ ฉบับพิเศษ, ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 31. "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (15ข): 1. 11 พฤษภาคม 2562.
 32. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ง): 7. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 33. "ประกาศประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (41ข): 1. 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-28. สืบค้นเมื่อ 2019-07-28. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (จอมพล หลวงพิบูลสงคราม) เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๙๘๕
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๒, ตอน ๗๐ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘, หน้า ๑๙๐๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖, ตอน ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๓๖
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๑๔๐ ฉบับพิเศษ, ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑
 38. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (นายสัญญา ธรรมศักดิ์), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๗๒