รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี

พระกุลเชษฐ์ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงฐานะสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. โดยพระอิสริยยศ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสุด ซึ่งจะหมายถึงพระมหากษัตริย์เสมอ
  2. โดยพระชนมายุ คือพระบรมวงศ์ที่มีพระชนมายุสูงสุด

บทความนี้จะเรียงลำดับพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรรัตนโกสินทร์ หรือประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเรียงลำดับตามพระชันษา[1]

รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี แก้ไข

      พระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบัน

ลำดับ พระรูปและพระนาม ประสูติ ดำรงตำแหน่ง พระชันษา รัชสมัย
1
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
พ.ศ. 2272 6 เมษายน พ.ศ. 2325 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342
(17 ปี 230 วัน)
มากกว่า 69 ปี 235 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
20 มีนาคม พ.ศ. 2280 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(9 ปี 290 วัน)
72 ปี 171 วัน
3
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
ก่อน พ.ศ. 2303 7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 3 กันยายน พ.ศ. 2353
(0 ปี 361 วัน)
มากกว่า 50 ปี 155 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
4
 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
9 มีนาคม พ.ศ. 2281 3 กันยายน พ.ศ. 2353 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369
(15 ปี 264 วัน)
88 ปี 77 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(3)
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
ก่อน พ.ศ. 2303 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 – พ.ศ. 2370
(มากกว่า 0 ปี 306 วัน)
มากกว่า 66 ปี 360 วัน
5
 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
21 กันยายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2370 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2379
(มากกว่า 8 ปี 216 วัน)
69 ปี 27 วัน
6
 
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
28 มกราคม พ.ศ. 2314 18 ตุลาคม พ.ศ. 2379 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380
(0 ปี 365 วัน)
66 ปี 263 วัน
7
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
พ.ศ. 2328 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380 – พ.ศ. 2409
(มากกว่า 28 ปี 151 วัน)
มากกว่า 79 ปี 338 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
22 มีนาคม พ.ศ. 2333 พ.ศ. 2409 – 14 กันยายน พ.ศ. 2412
(มากกว่า 2 ปี 163 วัน)
79 ปี 176 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 14 กันยายน พ.ศ. 2412 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416
(3 ปี 332 วัน)
80 ปี 285 วัน
10
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420
(3 ปี 193 วัน)
71 ปี 5 วัน
11
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
14 กันยายน พ.ศ. 2352 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 – 28 กันยายน พ.ศ. 2435
(15 ปี 220 วัน)
83 ปี 14 วัน
12
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
พ.ศ. 2359 28 กันยายน พ.ศ. 2435 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(6 ปี 44 วัน)
มากกว่า 81 ปี 238 วัน
13
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2366 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 – 28 กันยายน พ.ศ. 2456
(14 ปี 322 วัน)
89 ปี 288 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
14
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395[2] 28 กันยายน พ.ศ. 2456 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
(17 ปี 219 วัน)
78 ปี 172 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
15
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
13 มกราคม พ.ศ. 2401 [2] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476
(2 ปี 113 วัน)
75 ปี 226 วัน
16
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
27 มกราคม พ.ศ. 2401 [2] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 24 มกราคม พ.ศ. 2479
(2 ปี 151 วัน)
77 ปี 362 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
17
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
27 สิงหาคม พ.ศ. 2404 [2] 24 มกราคม พ.ศ. 2479 – 28 มกราคม พ.ศ. 2479
(0 ปี 4 วัน)
74 ปี 154 วัน
18
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 [2] 28 มกราคม พ.ศ. 2479 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486
(7 ปี 307 วัน)
81 ปี 163 วัน
19
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
11 กันยายน พ.ศ. 2405 [2] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498
(12 ปี 16 วัน)
93 ปี 97 วัน
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
20
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407 [2] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
(2 ปี 214 วัน)
94 ปี 67 วัน
21
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408 [2] 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2505
(3 ปี 242 วัน)
96 ปี 242 วัน
22
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433 [2] 18 มีนาคม พ.ศ. 2505 – 27 มกราคม พ.ศ. 2506
(0 ปี 315 วัน)
72 ปี 347 วัน
23
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 [2] 27 มกราคม พ.ศ. 2506 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525
(19 ปี 322 วัน)
91 ปี 173 วัน
24
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(12 ปี 215 วัน)
94 ปี 270 วัน
25
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 [2] 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 2 มกราคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 168 วัน)
84 ปี 241 วัน
26
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 2 มกราคม พ.ศ. 2551 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(3 ปี 206 วัน)
85 ปี 245 วัน
27 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(5 ปี 78 วัน)
88 ปี 312 วัน
28
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
(6 ปี 355 วัน)
91 ปี 52 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี (เรียงลำดับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) แก้ไข

      พระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบัน

ลำดับ พระรูปและพระนาม ดำรงตำแหน่ง
1
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
17 ตุลาคม พ.ศ. 2380 – พ.ศ. 2409
(มากกว่า 28 ปี 151 วัน)
2
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
27 มกราคม พ.ศ. 2506 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525
(19 ปี 322 วัน)
3
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
6 เมษายน พ.ศ. 2325 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342
(17 ปี 230 วัน)
4
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
28 กันยายน พ.ศ. 2456 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
(17 ปี 219 วัน)
5
 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
3 กันยายน พ.ศ. 2353 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369
(15 ปี 264 วัน)
6
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 – 28 กันยายน พ.ศ. 2456
(14 ปี 322 วัน)
7
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(12 ปี 215 วัน)
8
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 2 มกราคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 168 วัน)
9
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498
(12 ปี 16 วัน)
10
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2431
(11 ปี 157 วัน)
11
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(9 ปี 290 วัน)
12
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
22 มกราคม พ.ศ. 2433 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(8 ปี 293 วัน)
13
 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พ.ศ. 2370 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2379
(มากกว่า 8 ปี 216 วัน)
14
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
28 มกราคม พ.ศ. 2479 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486
(7 ปี 307 วัน)
15
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
(6 ปี 355 วัน)
16 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(5 ปี 78 วัน)
17
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
14 กันยายน พ.ศ. 2412 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416
(3 ปี 332 วัน)
18
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2505
(3 ปี 242 วัน)
19
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2 มกราคม พ.ศ. 2551 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(3 ปี 206 วัน)
20
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420
(3 ปี 193 วัน)
21
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
(2 ปี 214 วัน)
22
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
พ.ศ. 2409 – 14 กันยายน พ.ศ. 2412
(มากกว่า 2 ปี 163 วัน)
23
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 24 มกราคม พ.ศ. 2479
(2 ปี 151 วัน)
24
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476
(2 ปี 113 วัน)
25
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 3 กันยายน พ.ศ. 2353
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 – พ.ศ. 2370
(มากกว่า 1 ปี 302 วัน)
26
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 – 22 มกราคม พ.ศ. 2433
(1 ปี 179 วัน)
27
 
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
18 ตุลาคม พ.ศ. 2379 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380
(0 ปี 365 วัน)
28
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
18 มีนาคม พ.ศ. 2505 – 27 มกราคม พ.ศ. 2506
(0 ปี 315 วัน)
29
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
24 มกราคม พ.ศ. 2479 – 28 มกราคม พ.ศ. 2479
(0 ปี 4 วัน)

อ้างอิง แก้ไข

  1. องค์กุลเชษฐ์ | เรียนรู้กับครูอั๋น: คณิตศาสตร์ คือ ภาษาของจักรวาล
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474, ผู้รวบรวม. บาญชีมหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ. 2468. 167 หน้า.