เปิดเมนูหลัก

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา หน่วยรบที่สำคัญ คือ

รายนามแม่ทัพ กองทัพภาคที่ 2

 • 1. พลโท หลวงวีระโยธา (วีระ วีรโยธา) - (พ.ศ. 2491–2493)
 • 2. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) - (พ.ศ. 2493–2494)
 • 3. พลโท ขุนไสวแสนยากร (ไสว ไสวแสนยากร) - (พ.ศ. 2494–2497)
 • 4. พลโท ครวญ สุทธานินทร์ - (พ.ศ. 2497–2498)
 • 5. พลโท สนิท สนิทยุทธการไทยยานนท์ - (พ.ศ. 2498–2499)
 • 6. พลโท หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ - (พ.ศ. 2499–2500)
 • 7. พลโท ชลอ จารุกลัส - (พ.ศ. 2500–2503)
 • 8. พลโท กฤษณ์ สีวะรา - (พ.ศ. 2503–2506)
 • 9. พลโท จิตต์ สุนทานนท์ - (พ.ศ. 2506–2507)
 • 10. พลโท ธงเจิม ศังขวณิช - (พ.ศ. 2507–2512)
 • 11. พลโท จำลอง สิงหะ - (พ.ศ. 2512–2513)
 • 12. พลโท พโยม พหุลรัต - (พ.ศ. 2513–2516)
 • 13. พลโท สวัสดิ์ มักการุณ - (พ.ศ. 2516–2517)
 • 14. พลโท เปรม ติณสูลานนท์ - (พ.ศ. 2517–2520)
 • 15. พลโท แสวง จามรจันทร์ - (พ.ศ. 2520–2521)
 • 16. พลโท ลักษณ์ ศาลิคุปต - (พ.ศ. 2521–2524)
 • 17. พลโท พักตร์ มีนะกนิษฐ - (พ.ศ. 2524–2527)
 • 18. พลโท พิศิษฐ์ เหมะบุตร - (พ.ศ. 2527–2529)
 • 19. พลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี - (พ.ศ. 2529–2532)
 • 20. พลโท วิมล วงศ์วานิช - (พ.ศ. 2532–2533)
 • 21. พลโท ไพบูลย์ ห้องสินหลาก - (พ.ศ. 2533–2534)
 • 22. พลโท อารียะ อุโฆษกิจ - (พ.ศ. 2534–2535)
 • 23. พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร - (พ.ศ. 2535–2537)
 • 24. พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ - (พ.ศ. 2537–2540)
 • 25. พลโท เรวัต บุญทับ - (พ.ศ. 2540–2541)
 • 26. พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ - (พ.ศ. 2541–2544)
 • 27. พลโท เทพทัต พรหโมปกรณ์ - (พ.ศ. 2544–2546)
 • 28. พลโท ชุมแสง สวัสดิสงคราม - (พ.ศ. 2546–2547)
 • 29. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ - (พ.ศ. 2547–2548)
 • 30. พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2550)
 • 31. พลโท สุจิตร สิทธิประภา - (1 เมษายน พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 • 32. พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 • 33. พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
 • 34. พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)
 • 35. พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ - (1 เมษายน พ.ศ. 2555 –30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 • 36. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 • 37. พลโท ธวัช สุกปลั่ง - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
 • 38. พลโท วิชัย แชจอหอ - (1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 • 39. พลโท ธรากร ธรรมวินทร - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561)
 • 40. พลโท ธัญญา เกียรติสาร - (1 เมษยน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

ยศทหาร เป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง ในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข