รายนามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ด้านล่างนี้คือรายนามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ราชอาณาจักรไทย
Seal Prime Minister of Thailand.png
ตราประจำสำนักงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก สมศักดิ์​ รุ่งสิตา

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
สถาปนาพ.ศ. 2502
เว็บไซต์nsc.go.th

รายนามแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2505 ถึงแก่อนิจกรรม
2   พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2511 ถึงแก่อสัญกรรม
3   พลเอก จิร วิชิตสงคราม พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2516
4   พลเอก เล็ก แนวมาลี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517
5   พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2523
6   นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529
7   สุวิทย์ สุทธานุกูล พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2534
8 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2539
9   บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
10   ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2545
11 พลเอก วินัย ภัททิยกุล พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
12   ประกิจ ประจนปัจจนึก พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
13   พลโท ศิรพงศ์ บุญพัฒน์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
14   พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
15
(1)
  ถวิล เปลี่ยนศรี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฯ
16   พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555
17   พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
15
(2)
  ถวิล เปลี่ยนศรี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ให้ยกเลิกประกาศ และกลับดำรงตำแหน่งเดิมจนเกษียณอายุราชการ[1]
18   อนุสิษฐ คุณากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19   พลเอก ทวีป เนตรนิยม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2560
20   พลเอกวัลลภ รักเสนาะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ.2562
21   พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข