รายนามอธิบดีกรมธนารักษ์

ด้านล่างนี้คือรายนามอธิบดีกรมพระคลัง อธิบดีกรมคลัง และอธิบดีกรมธนารักษ์[1]

อธิบดีกรมธนารักษ์
TTD logo.GIF
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งแนบ พหลโยธิน
สถาปนา23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
เว็บไซต์กรมธนารักษ์

รายนามแก้ไข

อธิบดีกรมพระคลัง
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นายแนบ พหลโยธิน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476
อธิบดีกรมคลัง
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นายแนบ พหลโยธิน 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
อธิบดีกรมธนารักษ์
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นายแนบ พหลโยธิน 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
2   หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม 10 สิงหาคม พ.ศ. 2502 30 กันยายน พ.ศ. 2506
3   นายสาคร กรุณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4   หลวงสิทธิ์ดุริตภาษ
(สิทธิ์ วรมิศร์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 30 กันยายน พ.ศ. 2508
5   นายอรุณ ทัพพะรังสี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 30 กันยายน พ.ศ. 2511
6 100px นายสนั่น เกตุทัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 30 กันยายน พ.ศ. 2515
7   หม่อมหลวงสาย สนิทวงศ์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 30 กันยายน พ.ศ. 2515
8   หม่อมราชวงศ์ประสมศักดิ จรูญโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 31 มกราคม พ.ศ. 2517
9   นายสวัสดิ์ อุทัยศรี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
10 นายนุกูล ประจวบเหมาะ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 15 เมษายน พ.ศ. 2518
11   นายสุนทร เสถียรไทย 16 เมษายน พ.ศ. 2518 31 ตุลาคม พ.ศ. 2522
12   นายบัณฑิต บุณยะปานะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 30 เมษายน พ.ศ. 2523
13   นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2528
14   นายอรัญ ธรรมโน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 30 กันยายน พ.ศ. 2529
15   นายไกรศรี จาติกวณิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 18 มกราคม พ.ศ. 2531
16   นายไพจิตร โรจนวานิช 19 มกราคม พ.ศ. 2531 30 กันยายน พ.ศ. 2531
17   นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 30 กันยายน พ.ศ. 2532
18   นายมนัส ลีวีระพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 6 กันยายน พ.ศ. 2535
19   นายนิพัทธ พุกกะณะสุต 7 กันยายน พ.ศ. 2535 28 ธันวาคม พ.ศ. 2539
20   ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2539 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
21   นายปรีดี บุญยัง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2541
22   นายมานิต วิทยาเต็ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2543
23   นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2545
24   นายวีระชัย ตันติกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 กันยายน พ.ศ. 2546
25   นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 23 มกราคม พ.ศ. 2550
26   นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2551
27   นายเทวัญ วิชิตะกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2553
28   นายวินัย วิทวัสการเวช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2554
29   ดร.นริศ ชัยสูตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2558
30   นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 22 มกราคม พ.ศ. 2558 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง[2]
31   นายพชร อนันตศิลป์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต
32 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2562

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แม่แบบ:อธิบดีกรมธนารักษ์