รายนามอธิบดีกรมที่ดิน

ด้านล่างนี้คือรายนามเจ้ากรมทะเบียนที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินและโลหะกิจ และอธิบดีกรมที่ดิน[1]

อธิบดีกรมที่ดิน
DOL Logo.jpg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งมิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
สถาปนาพ.ศ. 2444
เว็บไซต์กรมที่ดิน

รายนามแก้ไข

เจ้ากรมทะเบียนที่ดิน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 พ.ศ. 2446
2   พระหัตถสารศุภิกิจ
(ภู่)
พ.ศ. 2446 พ.ศ. 2447
3   หลวงประมวลภูมิเทศ
(เฮง วิริยะศิริ)
พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2452
4   พระยาบรมบาทบำรุง
(แย้ม แสง - ชูโต)
พ.ศ. 2452
5   นายอาร์. ดี. เครก พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2463
6   มหาอำมาตย์เอก พระยาลักษมัณสุพจน์ธรรมาภิรตเทพสภาบดี
(อู๋ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2467
7   มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุรเกษตรโศภณ
(เจือ ชูโต)
พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2475
อธิบดีกรมที่ดิน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
อธิบดีกรมที่ดินและโลหะกิจ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   มหาอำมาตย์ตรี พระยาอัชราชทรงสิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2479
2   หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2481
3   หลวงเดชสหกรณ์
(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2481
4   หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2484
อธิบดีกรมที่ดิน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พันเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
พ.ศ. 2484
2   พระผดุงทะเบียนกิจ
(หน ชูโต)
พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2492
3   พระนิติเกษตรสุนทร
(เชลง นิติเกษตรสุนทร)
พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496
4
(1)
  นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2499
5   นายถวิล สุนทรศารทูล พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2501
4
(2)
  นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2512
6   นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 16 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
7   นายโชติ เศวตรุนทร์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518
8   ร้อยตำรวจโท ระดม มหาศรานนท์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2522
9   นายนิรุติ ไชยกุล พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523
10   นายสนิท วิเศษโกสิน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
11   นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2530
12   นายทวี ชูทรัพย์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533
13 นายอารีย์ วงศ์อารยะ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2534
14   นายผัน จันทรปาน พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2536
15   นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
16 นายปริญญา นาคฉัตรีย์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
17   นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543
18 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
19   นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
20   นายจเด็จ อินสว่าง พ.ศ. 2545
21   นายบัญญัติ จันทน์เสนะ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2548
22   ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
23   นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
24   นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555
25   นายบุญเชิด คิดเห็น พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
26   นายพินิจ หาญพาณิชย์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
27   นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า พ.ศ. 2557
28   นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
29   นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30 นายประทีป กีรติเรขา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2561
31   นายประยูร รัตนเสนีย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2562
32   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข