รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
Phutthipong Punnakan (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
สถาปนา3 ตุลาคม 2545 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เว็บไซต์MICT.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไข

ลำดับที่
(สมัย)
รูป รายชื่อ ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 6 มกราคม พ.ศ. 2548
2   นายสุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
3 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
-

 

นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
55 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2550
-   นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
ดร. มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6 ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
7 นายจุติ ไกรฤกษ์ 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
8   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9 ดร. พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10 ดร. อุตตม สาวนายน 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 12 กันยายน พ.ศ. 2559
- พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 13 กันยายน พ.ศ. 2559 15 กันยายน พ.ศ. 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายชื่อ ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
- พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน พ.ศ. 2559 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 10 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562

12   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 62 10 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562

ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
มั่น พัธโนทัย พ.ศ. 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (79 ปี)
สิทธิชัย โภไคยอุดม พ.ศ. 2549 -​ 2550 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (71 ปี)
พรชัย รุจิประภา พ.ศ. 2557 -​ 2558 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (68 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2548 -​ 2549 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พ.ศ. 2551 -​ 2553 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (63 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2553 -​ 2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พ.ศ. 2545 - 2548 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2548 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
อุตตม สาวนายน พ.ศ. 2558 -​ 2559 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พ.ศ. 2554 - 2557 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (55 ปี)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 1 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พ.ศ. 2559 - 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2498 (64 ปี)

อ้างอิงแก้ไข