รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของไทย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
ตรากระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมศักดิ์ เทพสุทิน
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงเชวงศักดิ์สงคราม
สถาปนา7 มีนาคม พ.ศ. 2485
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์Moph.go.th

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
10 7 มีนาคม 2485 1 สิงหาคม 2487
2   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
11 2 สิงหาคม 2487 2 พฤษภาคม 2488
3   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น.
(บุง ศุภชลาศัย)
2 พฤษภาคม 2488 31 สิงหาคม 2488
4   นายทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม 2488 17 กันยายน 2488
5   พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 13 19 กันยายน 2488 31 มกราคม 2489
6   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(ค้วน จินตะคุณ)
14 2 กุมภาพันธ์ 2489 24 มีนาคม 2489
7
(1-3)
  พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย มัฆวิบูลย์)
15 24 มีนาคม 2489 11 มิถุนายน 2489
16 11 มิถุนายน 2489 23 สิงหาคม 2489
17 24 สิงหาคม 2489 30 พฤษภาคม 2490
8   นายแสง สุทธิพงศ์ 18 31 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
9   นายประจวบ บุนนาค 19 8 พฤศจิกายน 2490 21 กุมภาพันธ์ 2491
10   พลเรือตรี เล็ก สุมิตร 20 25 กุมภาพันธ์ 2491 8 เมษายน 2491
11
(1-5)
  พระยาบริรักษ์เวชชการ
(ไล่ฮวด ติตติรานนท์)
21 15 เมษายน 2491 25 มิถุนายน 2492
22 28 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
23 29 พฤศจิกายน 2494 6 ธันวาคม 2494
24 8 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495
25 28 มีนาคม 2495 15 พฤษภาคม 2497
12   พลโท ประยูร ภมรมนตรี 15 พฤษภาคม 2497 21 มีนาคม 2500
13   จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 26 31 มีนาคม 2500 16 กันยายน 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน 2500 21 กันยายน 2500
14
(1-2)
  หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์
(เฉลิม พรหมมาส)
27 21 กันยายน 2500 1 มกราคม 2501
28 1 มกราคม 2501 20 ตุลาคม 2501
15
(1-2)
  พระบำราศนราดูร
(หลง เวชชาชีวะ)
29 9 กุมภาพันธ์ 2502 8 ธันวาคม 2506
30 11 ธันวาคม 2506 7 มีนาคม 2512
16
(1-2)
  พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 31 9 มีนาคม 2512 17 พฤศจิกายน 2514
32 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
17
(1-2)
  นายอุดม โปษะกฤษณะ 33 14 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
34 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
18   นายคล้าย ละอองมณี 35 15 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518
19   นายประชุม รัตนเพียร 36 14 มีนาคม 2518 8 มกราคม 2519
20   นายสวัสดิ์ คำประกอบ 8 มกราคม 2519 12 มกราคม 2519
21
(1-2)
  พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 37 20 เมษายน 2519 25 กันยายน 2519
38 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
22
(1-2)
  เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ 39 8 ตุลาคม 2519 20 ตุลาคม 2520
40 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
23   นายบุญสม มาร์ติน 41 12 พฤษภาคม 2522 11 กุมภาพันธ์ 2523
24
(1)
  นายเสม พริ้งพวงแก้ว 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
25   นายทองหยด จิตตวีระ 42 3 มีนาคม 2523 5 มีนาคม 2524
24
(2)
  นายเสม พริ้งพวงแก้ว 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
26
(1)
  นาย มารุต บุนนาค 43 30 เมษายน 2526 5 สิงหาคม 2529
27   นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 44 5 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
28   นายชวน หลีกภัย 45 4 สิงหาคม 2531 29 ธันวาคม 2532
26
(2)
  นาย มารุต บุนนาค 29 ธันวาคม 2532 22 พฤศจิกายน 2533
29   นาย ประจวบ ไชยสาส์น 22 พฤศจิกายน 2533 9 ธันวาคม 2533
30   นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 46 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
31
(1)
  นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 47 2 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
32
(1)
  นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 48 7 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
31
(2)
  นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 49 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
32
(2)
  นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 50 23 กันยายน 2535 15 กันยายน 2536
33   นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 23 กันยายน 2536 12 กรกฎาคม 2538
34   นายเสนาะ เทียนทอง 51 13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
35   นายมนตรี พงษ์พานิช 52 25 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
36
(1)
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
37   นายรักเกียรติ สุขธนะ 53 14 พฤศจิกายน 2540 15 กันยายน 2541
38   นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม 2541 9 พฤศจิกายน 2543
39   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 11 มีนาคม 2548
40   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล 55 11 มีนาคม 2548 31 ตุลาคม 2548
41   นายพินิจ จารุสมบัติ 31 ตุลาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
42   นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา 56 8 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
43   นายไชยา สะสมทรัพย์ 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กรกฎาคม 2551
44   นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2 สิงหาคม 2551 9 กันยายน 2551
45   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
46   นายวิทยา แก้วภราดัย 59 20 ธันวาคม 2551 30 ธันวาคม 2552
47   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 15 มกราคม 2553 9 สิงหาคม 2554
48   นายวิทยา บุรณศิริ 60 9 สิงหาคม 2554 27 ตุลาคม 2555
49   นายแพทย์ ประดิษฐ สินธวณรงค์ 27 ตุลาคม 2555 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
50   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
51   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร 19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562
52   นายอนุทิน ชาญวีรกูล 62 10 กรกฎาคม 2562 1 กันยายน 2566
53   นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว 63 1 กันยายน 2566 27 เมษายน 2567
36
(2)
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 27 เมษายน 2567 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
บุญพันธ์ แขวัฒนะ 2535, 2535 - 2536 6 มกราคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
เสนาะ เทียนทอง 2538 - ​2539 1 เมษายน พ.ศ. 2477 (90 ปี)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2551 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (88 ปี)
อาทิตย์ อุไรรัตน์ 2536 - ​2538 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (86 ปี)
ชวน หลีกภัย 2531 - 2532 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 2529 -​ 2531 25 มีนาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
กร ทัพพะรังสี 2541 - ​2543 14 กันยายน พ.ศ. 2488 (78 ปี)
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 2551 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (77 ปี)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร 2558 - 2562 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 2533 -​ 2534 13 เมษายน พ.ศ. 2492 (75 ปี)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน 2557 -​ 2558 13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
พินิจ จารุสมบัติ 2548 -​ 2549 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
วิทยา แก้วภราดัย 2551 -​ 2552 5 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน 2540, 2567 - ปัจจุบัน 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล 2548 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 2553 -​ 2554 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
นายแพทย์ ประดิษฐ สินธวณรงค์ 2555 -​ 2557 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2544 -​ 2548 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (63 ปี)
นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว 2566 - 2567 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 (63 ปี)
อนุทิน ชาญวีรกูล 2562 -​ 2566 13 กันยายน พ.ศ. 2509 (57 ปี)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้