รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.gif
ตราราชการ
Flag of the Minister of Education of Thailand (1939).svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตรีนุช เทียนทอง

ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.moe.go.th

เสนาบดีกระทรวงธรรมการแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2445
2   เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2454
3   เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2458
4   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2469
5   พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
2   พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2476
3   พระสารสาสน์ประพันธ์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4   พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 18 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูปภาพ รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
4   พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484[1] 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
5   นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
6   พระตีรณสารวิศวกรรม พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
7   ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
8   นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491
9   หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2491
10   พลเอก มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
11   พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
12   นายเลียง ไชยกาล พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494
13   พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
14   หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2512
15   นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2515
16   นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
17   นายเกรียง กีรติกร พ.ศ. 2517
18   นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2522
19   ดร.นิพนธ์ ศศิธร พ.ศ. 2518
20   นายประชุม รัตนเพียร พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
21   พลตรี ศิริ สิริโยธิน พ.ศ. 2519
22   นายภิญโญ สาธร พ.ศ. 2519
23   นายแพทย์บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
24   ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
25   ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2526
26   นายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2529
27   นายมารุต บุนนาค พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531
28   พลเอก มานะ รัตนโกเศศ พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
29   พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
18
(2)
  นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
30   พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
18
(3)
  นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
31   นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
32   นายสุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540
33   นายชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2540
34   นายชุมพล ศิลปอาชา พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
35   นายปัญจะ เกสรทอง พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542
36   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
37   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544
38   ทักษิณ ชินวัตร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
39   นายสุวิทย์ คุณกิตติ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
40   นายปองพล อดิเรกสาร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
41   ดร.อดิศัย โพธารามิก 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
42   นายจาตุรนต์ ฉายแสง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
43   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
44   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
45   นายศรีเมือง เจริญศิริ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
46   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553
47   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
49   ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
50   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
42

(2)

  จาตุรนต์ ฉายแสง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
51   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
52   พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
53   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
54   ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
55   ตรีนุช เทียนทอง 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 อยู่ในวาระ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข