รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
ตราราชการของกระทรวงการคลัง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สันติ พร้อมพัฒน์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผ่านทาง นายกรัฐมนตรี
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามไหสวรรค์ (กวย สมบัติศิริ)
สถาปนาพ.ศ. 2478
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง
 1. พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) - (1 สิงหาคม 2478 - 9 สิงหาคม 2480)
 2. ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) (12 กุมภาพันธ์ 2478 - 9 สิงหาคม 2480), (9 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480)
 3. สงวน จูฑะเตมีย์ - (13 เมษายน 2482 - 7 มีนาคม 2485)
 4. นาวาอากาศเอก เทียน เก่งระดมยิง (กาจ เก่งระดมยิง) - (10 มีนาคม 2485 - 20 ตุลาคม 2486)
 5. นาย วนิช ปานะนนท์ - (30 ตุลาคม 2486 - 1 กุมภาพันธ์ 2487)
 6. นาย เล้ง ศรีสมวงศ์ - (2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488)
 7. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ - (19 มีนาคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488)
 8. นาย วิจิตร ลุลิตานนท์ - (24 มีนาคม 2489 - 11 มิถุนายน 2489, 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489)
 9. นาย เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ - (25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494, 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500, 8 เมษายน 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
 10. นายวรการบัญชา - (25 มิถุนายน 2492 - 1 มีนาคม 2493)
 11. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี - (11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495, 28 มีนาคม 2495 - 5 สิงหาคม 2498)
 12. พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ - (10 กุมภาพันธ์ 2497 - 5 สิงหาคม 2498)
 13. พลโท เจียม ญาโณทัย - (23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500, 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
 14. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม - (9 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514)
 15. นาย สมหมาย ฮุนตระกูล - (19 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516)
 16. นาย เยื่อ สุสายัณห์ - (16 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517)
 17. นาย สนั่น เกตุทัต - (30 พฤษภาคม 2517 - 5 พฤศจิกายน 2517)
 18. นาย ประมุท บุรณศิริ - (15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518)
 19. นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี - (17 มีนาคม 2518 - 12 มกราคม 2519, 21 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519, 5 ตุลาคม 2519 - 6 ตุลาคม 2519)
 20. นาย ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ - (8 มกราคม 2519 - 12 มกราคม 2519)
 21. นาย ฉลอง ปึงตระกูล - (12 พฤศจิกายน 2520 - 21 ธันวาคม 2521)
 22. นาย ชาญชัย ลี้ถาวร - (24 พฤษภาคม 2522 - 11 กุมภาพันธ์ 2523)
 23. นาย สุธี สิงห์เสน่ห์ - (24 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523, 22 มิถุนายน 2525 - 19 มีนาคม 2526, 7 พฤษภาคม 2526 - 5 สิงหาคม 2529)
 24. นาย จำรัส จตุรภัทร - (11 กุมภาพันธ์ 2523 - 3 มีนาคม 2523)
 25. นาย บรม ตันเถียร - (21 มีนาคม 2523 - 4 มีนาคม 2524)
 26. ศาสตราจารย์ ไพจิตร เอื้อทวีกุล - (11 มีนาคม 2524 - 22 มิถุนายน 2525)
 27. นาย อำนวย ยศสุข - (7 พฤษภาคม 2526 - 15 มกราคม 2529)
 28. นาย สุบิน ปิ่นขยัน - (15 มกราคม 2529 - 5 สิงหาคม 2529)
 29. นาย ศุภชัย พานิชภักดิ์ - (11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531)
 30. นาย ประภัตร โพธสุธน - (11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531, 18 กรกฎาคม 2538 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 31. นาย สุชน ชามพูนท - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533, 14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
 32. นาย นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533)
 33. นาย ชวลิต ธนะชานันท์ - (14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
 34. นาย วีรพงษ์ รามางกูร - (6 มีนาคม 2534 - 22 มีนาคม 2535)
 35. นาย ชวลิต โอสถานุเคราะห์ - (17 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535)
 36. นาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี - (29 กันยายน 2535 - 13 ธันวาคม 2537)
 37. นาย บุญชู ตรีทอง - (29 กันยายน 2535 - 11 ธันวาคม 2537)
 38. นาย อำนวย ปะติเส - (17 ธันวาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538)
 39. นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล - (17 ธันวาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538, 29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
 40. นาย เนวิน ชิดชอบ - (18 กรกฎาคม 2538 - 23 พฤษภาคม 2539)
 41. นาย เสริมศักดิ์ การุญ - (28 พฤษภาคม 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 42. นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ - (27 กันยายน 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
 43. นาย ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ - (29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
 44. นาย จาตุรนต์ ฉายแสง - (29 พฤศจิกายน 2539 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 45. นาย สุรศักดิ์ นานานุกูล - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 46. นาย มารวย ผดุงสิทธิ์ - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
 47. นาย พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
 48. นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
 49. นาย วราเทพ รัตนากร - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 11 มีนาคม 2548, 11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
 50. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 กุมภาพันธ์ 2546)
 51. นาย ไชยยศ สะสมทรัพย์ - (11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
 52. นาย สมหมาย ภาษี - (18 พฤศจิกายน 2549 - 13 ธันวาคม 2550)
 53. นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551, 20 ธันวาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2554)
 54. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
 55. นาย สุชาติ ธาดาธำรงเวช - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
 56. นาย พิชัย นริพทะพันธุ์ - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
 57. นาย พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
 58. นาย มั่น พัธโนทัย - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
 59. นาย บุญทรง เตริยาภิรมย์ - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
 60. นาย วิรุฬ เตชะไพบูลย์ (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
 61. นาย ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (18 มกราคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557)
 62. นาง เบญจา หลุยเจริญ (30 มิถุนายน 2556- 22 พฤษภาคม 2557)
 63. นาย วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (18 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤษภาคม 2562)
 64. นาย สันติ พร้อมพัฒน์ (10 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน)

ดูเพิ่มแก้ไข