รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง
ตราราชการของกระทรวงการคลัง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
เผ่าภูมิ โรจนสกุล
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงการคลัง
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามไหสวรรค์
สถาปนาพ.ศ. 2478
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

รายนาม

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ)

6

1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
2
(1,2)
  ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478

7

9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3   สงวน จูฑะเตมีย์

9

13 เมษายน พ.ศ. 2482 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4   พลโท กาจ กาจสงคราม

10

10 มีนาคม พ.ศ. 2485 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486
5   วนิช ปานะนนท์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2486 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
6   เล้ง ศรีสมวงศ์ 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7   หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2488
8
(1,2)
  ศาสตราจารย์ วิจิตร ลุลิตานนท์

15

24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

16

11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
9
(1)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

22

25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
10   พันเอก นายวรการบัญชา 1 มีนาคม พ.ศ. 2493
11
(1,2)
  พลโท ประยูร ภมรมนตรี

24

11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

25

28 มีนาคม พ.ศ. 2495 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
12   พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
9
(2)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

26

31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
13   พลโท เจียม ญาโณทัย

27

23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500

28

1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
9
(3)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 8 เมษายน พ.ศ. 2501
14   หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม

31

9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15   สมหมาย ฮุนตระกูล

32

19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16   เยื่อ สุสายัณห์

33

16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17   สนั่น เกตุทัต

34

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
18   ประมุท บุรณศิริ

35

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19
(1)
  นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

36

17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
20   รองศาสตราจารย์ ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ 8 มกราคม พ.ศ. 2519
19
(2,3)
  นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี

37

21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519

38

5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
21   ฉลอง ปึงตระกูล

40

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
22   ชาญชัย ลี้ถาวร

41

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23
(1)
  ศาตราจารย์ สุธี สิงห์เสน่ห์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
24   จำรัส จตุรภัทร 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
25   บรม ตันเถียร

42

21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
26   ศาสตราจารย์ ไพจิตร เอื้อทวีกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525
23
(2,3)
  ศาตราจารย์ สุธี สิงห์เสน่ห์ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2525 19 มีนาคม พ.ศ. 2526

43

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27   อำนวย ยศสุข 15 มกราคม พ.ศ. 2529
28   สุบิน ปิ่นขยัน 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29   ศาสตราจารย์พิเศษ ศุภชัย พานิชภักดิ์

44

11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(1)
  ประภัตร โพธสุธน
31
(1)
  สุชน ชามพูนท

45

9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32   นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
31
(2)
  สุชน ชามพูนท

46

14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
33   ชวลิต ธนะชานันท์
34   วีรพงษ์ รามางกูร

47

6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
35   ชวลิต โอสถานุเคราะห์

48

17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
36   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

50

29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
37   บุญชู ตรีทอง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
38   อำนวย ปะติเส 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
39
(1)
  ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
30
(2)
  ประภัตร โพธสุธน

51

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
40   เนวิน ชิดชอบ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
41   เสริมศักดิ์ การุญ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
42   ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
39
(2)
  ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

52

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
43   ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
44   จาตุรนต์ ฉายแสง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
45   สุรศักดิ์ นานานุกูล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
46   มารวย ผดุงสิทธิ์
47   พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

53

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
48   ศาสตราภิชาน พิสิฐ ลี้อาธรรม
49
(1)
  วราเทพ รัตนากร

54

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
50   ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
49
(2)
  วราเทพ รัตนากร

55

11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
51   ไชยยศ สะสมทรัพย์
52   สมหมาย ภาษี

56

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
53
(1)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

57

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
54
(1)
  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
55   ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
56   พิชัย นริพทะพันธุ์
53
(2)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

58

24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
54
(2)
  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
53
(3)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

59

20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
57   นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
58   มั่น พัธโนทัย 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
59   บุญทรง เตริยาภิรมย์

60

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
60   วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
61   ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 18 มกราคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
62   เบญจา หลุยเจริญ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
63   วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

61

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
64   สันติ พร้อมพัฒน์

62

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
65   กฤษฎา จีนะวิจารณะ

63

1 กันยายน พ.ศ. 2566 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
66   จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ปัจจุบัน
67   เผ่าภูมิ โรจนสกุล 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ดูเพิ่ม