รายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย

ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
1 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี Nuvola apps kbounce.png 15 ธันวาคม 2476 - 17 ธันวาคม 2477 พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbounce.png 15 ธันวาคม 2476 - 17 ธันวาคม 2477
นาวาเอก พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) Nuvola apps kbounce.png 17 ธันวาคม 2477 - 2 สิงหาคม 2478 พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbounce.png 17 ธันวาคม 2477 - 3 สิงหาคม 2479
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) Nuvola apps kbounce.png 2 สิงหาคม 2478 - 3 สิงหาคม 2479
พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png 3 สิงหาคม 2479 - 9 ธันวาคม 2480 พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png 3 สิงหาคม 2479 - 9 ธันวาคม 2480
2 พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์) Nuvola apps kbouncey.png 10 ธันวาคม 2480 - 11 กันยายน 2481 พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbounce.png 10 ธันวาคม 2480 - 25 มิถุนายน 2481
3 พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbounce.png 12 ธันวาคม 2481 - 29 มิถุนายน 2487 ไม่มี
นายควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbounce.png 29 มิถุนายน 2487 - 16 สิงหาคม 2487 ไม่มี
นายฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png 17 สิงหาคม 2487 - 15 กรกฎาคม 2488 ไม่มี
4 นายเดือน บุนนาค Nuvola apps kbounce.png 25 มกราคม 2489 - 27 มีนาคม 2489 ไม่มี
นายมงคล รัตนวิจิตร Nuvola apps kbounce.png 28 มีนาคม 2489 - 2 ตุลาคม 2489 ไม่มี
พันเอก พระยาสุรพันธเสนี Nuvola apps kbouncey.png 3 ตุลาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490 ไม่มี
5 ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 25 มีนาคม 2492 ไม่มี
6 นายยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png 15 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494 ไม่มี
7 พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbounce.png 29 มีนาคม 2495 - 29 มิถุนายน 2498 พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ Nuvola apps kbounce.png 29 มีนาคม 2495 - 25 มิถุนายน 2497
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbounce.png 26 มิถุนายน 2497 - 30 มิถุนายน 2498
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png 30 มิถุนายน 2498 - 25 กุมภาพันธ์ 2500 ขุนวิวรณ์สุขวิทยา Nuvola apps kbouncey.png 28 มิถุนายน 2498 - 25 กุมภาพันธ์ 2500
8 นายน้อม อุปรมัย Nuvola apps kbounce.png 16 มีนาคม - 16 กันยายน 2500 ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbounce.png 16 มีนาคม - 16 กันยายน 2500
พลโท ปรุง รังสิยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png 20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png 20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500
9 ขุนวิวรณ์สุขวิทยา Nuvola apps kbouncey.png 27 ธันวาคม 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 นายประสิทธิ์ จุลละเกศ Nuvola apps kbouncey.png 2500 - 20 ตุลาคม 2501
10 นายสุปัน พูลพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png 10 กุมภาพันธ์ 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514 นายน้อม อุปรมัย Nuvola apps kbouncey.png 10 กุมภาพันธ์ 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
11 นายประมวล กุลมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
12 นายมงคล สุคนธขจร Nuvola apps kbouncey.png 19 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
13 นายมงคล สุคนธขจร Nuvola apps kbounce.png 9 พฤษภาคม 2522 - 2523 นายเทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png 9 พฤษภาคม 2522 - 19 มีนาคม 2526
นายสอาด ปิยวรรณ Nuvola apps kbouncey.png 22 พฤษภาคม 2523 - 19 มีนาคม 2526
14 นายสมรรค ศิริจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png 26 เมษายน 2526 - 1 พฤษภาคม 2529 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png 26 เมษายน 2526 - 1 พฤษภาคม 2529
15 นายชุมพล ศิลปอาชา Nuvola apps kbouncey.png 4 สิงหาคม 2529 - 29 เมษายน 2531 นายใหม่ ศิรินวกุล Nuvola apps kbouncey.png 4 สิงหาคม 2529 - 29 เมษายน 2531
16 นายธนา เมตตาริกานนท์ Nuvola apps kbouncey.png 3 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534 นายไสว พัฒโน Nuvola apps kbouncey.png 3 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
17 นายชุมพล ศิลปอาชา Nuvola apps kbouncey.png 3 เมษายน 2535 - 30 มิถุนายน 2535 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา Nuvola apps kbouncey.png 3 เมษายน 2535 - 30 มิถุนายน 2535
18 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา Nuvola apps kbounce.png 22 กันยายน 2535 - 9 พฤศจิกายน 2537 นายถวิล ไพรสณฑ์ Nuvola apps kbounce.png 22 กันยายน 2535 - 12 ตุลาคม 2537
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย Nuvola apps kbouncey.png 9 พฤศจิกายน 2537 - 19 พฤษภาคม 2538 นายจรัส พั้วช่วย Nuvola apps kbouncey.png 12 ตุลาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538
19 นายกริช กงเพชร Nuvola apps kbouncey.png 10 กรกฎาคม 2538 - 27 กันยายน 2539 นายสุธรรม แสงประทุม Nuvola apps kbounce.png 10 กรกฎาคม 2538 - 28 สิงหาคม 2539
นายธำรงค์ ไทยมงคล Nuvola apps kbouncey.png 28 สิงหาคม 2539 - 27 กันยายน 2539
20 นายโสภณ เพชรสว่าง Nuvola apps kbouncey.png 23 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2543 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ Nuvola apps kbouncey.png 23 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2543
21 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล Nuvola apps kbouncey.png 5 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 มกราคม 2548 นายบุญชง วีสมหมาย Nuvola apps kbounce.png 5 กุมภาพันธ์ 2544 - 2545
นายสุชาติ ตันเจริญ Nuvola apps kbouncey.png 9 กุมภาพันธ์ 2545 - 5 มกราคม 2548
22 นายสุชาติ ตันเจริญ Nuvola apps kbouncey.png 7 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ Nuvola apps kbouncey.png 7 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549
23 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ Nuvola apps kbounce.png 22 มกราคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย Nuvola apps kbouncey.png 22 มกราคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
นายสามารถ แก้วมีชัย Nuvola apps kbouncey.png 13 สิงหาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
24 นายเจริญ จรรย์โกมล Nuvola apps kbouncey.png 2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ Nuvola apps kbouncey.png 2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556
25 นายสุชาติ ตันเจริญ Nuvola apps kbouncey.png 28 พฤษภาคม 2562[1] - ปัจจุบัน นายศุภชัย โพธิ์สุ Nuvola apps kbouncey.png 28 พฤษภาคม 2562[1] - ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข