รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 16

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวทีเอ็นเอ็น 16

แก้ไข

 • กุลชา ตั้งมหาศุกร์
  • ข่าวดังสุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก) (ส.)
 • กาญจนา ทัพจีน
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • กล้าณรงค์ มาโชค
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (จ.-อา.)
  • TNN ข่าวดึก - (ข่าวกีฬา) (ส.-อา.)

แก้ไข

 • ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • จิรัฐิติ ขันติพะโล
  • TNN รู้ทันลงทุน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • เจก รัตนตั้งตระกูล
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-อา.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว
 • เจษฎา ศาลาทอง
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (ส.)

แก้ไข

 • ชล วจนานนท์
  • TNN Tech Reports - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวไอที
 • ชลธิชา อัศวาณิชย์
  • TNN ข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • ชาติ พัฒนกุลการกิจ
  • TNN ประเด็นใหญ่ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ชญาณ์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์
  • Business Watch - (ข่าวหลัก) (อา.-ศ.)

แก้ไข

 • ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวเศรษฐกิจ) (จ.-ศ.)
  • TNN รู้ทันลงทุน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
  • Money Delivery - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์
  • คนหลังข่าว - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - (ข่าวหลัก) (อา.)
 • ณัฐพงศ์ นำศิริกุล
  • TNN World Today - (China World) (จ.)
  • TNN ข่าวดึก - (ข่าวเศรษฐกิจ) (จ.-ศ.)
  • อาเซียน Plus - (พิธีกรหลัก) (อา.)

แก้ไข

 • ทวีรัตน์ จิรดิลก
  • เศรษฐกิจ Insight - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวเศรษฐกิจ) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ธีรยุทธ บัญหนองสา
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวกีฬา
 • ธวัลรัตน์ เด่นเลิศชัยกุล
  • การตลาดเงินล้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • อาเซียน Plus - (พิธีกรหลัก) (อา.)
  • อาเซียน 4.0 ออนไลน์ - ข่าวหลัก (อา.) (ทางเพจ TNN LIVE)
 • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวต่างประเทศ
 • พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
  • TNN Health - (พิธีกรหลัก) (ส.)

แก้ไข

 • นิรัชญา หมอนทอง
  • TNN ข่าวดึก - (ข่าวหลัก) (จ.-อา.)
 • นัฐชา กิจโมกข์
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (พ.)

แก้ไข

 • บรรพต ธนาเพิ่มสุข
  • ย่อโลกเศรษฐกิจ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ปาลิดา หงษ์กระจ่าง
  • เกษตรนิวเจน - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • ปิยลักษณ์ รักประทานพร
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN Meet The Top - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • ปฐมภพ อินทรบำรุง
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวดึก - (ข่าวกีฬา) (ส.-อา.)
 • ปารินทร์ เจือสุวรรณ์
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (จ.-อา.)

แก้ไข

 • พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก)
 • พลวัชร ภู่พิพัฒน์
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN Tech Reports - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)
 • พิชญาภา สูตะบุตร
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (พ.)
 • พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล
  • การตลาดเงินล้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)

แก้ไข

 • ภัทร จินตนะกุล
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ภาวินี แสวงสุข
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - (ข่าวหลัก) (ส.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)

แก้ไข

 • มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
  • เศรษฐกิจ Insight - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN Startup - (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • โมไนย เย็นบุตร
  • คนชนข่าว - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • รวิฌา ทังสุบุตร
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (อา.)

แก้ไข

 • วรุณวรรณ วราสินธุ์
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย
  • TNN ชั่วโมงทำเงิน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • EEC Focus - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • วาทิต ตรีครุธพันธุ์
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวกีฬา
 • วารินทร์ สัจเดว
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (พฤ., ส.)
 • วิมลวรรณ เศรษฐถาวร
  • Money Delivery - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • โศภณ นวรัตนาพงษ์
  • TNN ชั่วโมงทำเงิน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • Business Watch - (ข่าวหลัก) (อา.-ศ.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวเศรษฐกิจ

แก้ไข

 • สุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
 • สุนิดา สวัสดิพรพัลลภ
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
 • สินีดา เพชรวีระกุล
  • TNN ข่าวเย็น - (ข่าวเศรษฐกิจ) (จ.-ศ.)
 • สุภาพร เอ็ลเดรจ
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (ศ.)
 • ไชยา ยิ้มวิไล
  • อาทิตย์ข่าวเด็ดกับไชยายิ้ม - (ข่าวหลัก) (อา.)

แก้ไข